WijkactieplanOp 11-12-2014 is tijdens het COW het boekje met de tussenstand van de wijkactieplannen gepresenteerd. Sinds één jaar hebben alle Arnhemse wijken een wijkactieplan. Hier leest u per actiepunt de stand van zaken voor Hoogstede-Klingelbeek.
Dit is opgesteld door de wijkregisseur en zoveel mogelijk in samenwerking met het bewonersoverleg.

Wat vinden bewoners belangrijk en hoe wordt hier aan gewerkt:

 1. Opstellen integrale wijkvisie
  Er is afgesproken met het bewonersoverleg dat er begin 2015 over een mogelijk plan van aanpak gesproken wordt. In overleg met het bewonersoverleg en andere actieve bewoners wordt nog bekeken of vanuit het wijkactieplan financieel op dit punt, of op punt 9 wordt ingezet.

 2. Weren vrachtverkeer Korte Klingelbeekseweg
  Dit punt is voorlopig van het lijstje afgevoerd. Met het opengaan van de verbindingsweg Klingelbeekseweg-Utrechtseweg is het vrachtverkeer al afgenomen. Bovendien betekent een verbod voor vrachtverkeer dat ook bijv. verhuiswagens niet meer in de straat mogen komen. Dit punt wordt eind 2015 opnieuw bekeken.

 3. Plaatsen AED in de Rosandepolder
  Het bewonersoverleg heeft informatie ingewonnen bij Stichting Renkum Hartveilig (de Rosandepolder ligt deels op grondgebied van de gemeente Renkum). Deze stichting wil het onderhoud van een AED wel op zich nemen. Op dit moment bekijkt de gemeente of het plaatsen van de AED vanuit de gemeente gefinancierd kan worden. Als dit zo is, wordt begin 2015 tot realisatie overgegaan.

 4. Laatste deel toegangsweg woonboten Rosandepolder toegankelijker maken
  Er is onderzoek gedaan naar de kosten voor het asfalteren van dit stuk weg. Deze kosten staan voor de gemeente niet in verhouding tot de baten. Bovendien past de huidige invulling van de weg veel beter bij de omgeving.

 5. Verbindingsweg Utrechtseweg-Klingelbeekseweg
  Deze weg is inmiddels open. Helaas niet tot ieders tevredenheid, vooral over de fietsveiligheid zijn nogal wat klachten. Een extern bureau gaat het ontwerp hierom opnieuw bekijken.

 6. Onveilige situatie fietspad Utrechtseweg ter hoogte van de Klingelbeekseweg opheffen
  Begin oktober is een schouw geweest langs verschillende verkeerspunten in de wijk. Het blijkt erg lastig om meer ruimte te creëren voor fietsers om veiliger over te steken. Een deel van de Utrechtseweg wordt aangepast in het kader van de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Binnen dit ontwerp wordt zoveel mogelijk gekeken of er aanpassingen mogelijk zijn en of deze vervolgens binnen het budget voor het project passen.

 7. Gevaarlijke verkeerssituatie Utrechtseweg
  De gemeente heeft nieuwe matrixborden besteld. Deze worden in 2015 ook op de Utrechtseweg geplaatst, om bewoners bewust te maken van hun snelheid. In overleg met de politie zal dan ook een handhavingsactie gehouden worden.

 8. Een goed bruikbaar trapveld in Klingelbeek
  Een dergelijk trapveld zit in het nieuwbouwplan en wordt gerealiseerd zodra de openbare ruimte rondom de nieuwbouw aangelegd en in orde gemaakt wordt.

 9. Ontmoetingspunt in de wijk
  Bewoners hebben een plan ontwikkeld voor het realiseren van een ontmoetingspunt in de wijk en hebben met o.a. steun van de gemeente de financiën rond. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over de realisatie in relatie tot de openbare ruimte er omheen. Bewoners krijgen advies over hoe zaken geregeld moeten worden voor de realisatie en waar zij terecht kunnen met vragen die zij nog hebben over bijv. de exploitatie.

 10. Speeltoestellen in de Geitenwei afstemmen op de behoefte van kinderen
  In het nieuwbouwplan zit een plan voor speelruimte in dit gebied. Dit plan wordt mede o.b.v. het nieuwe beleid voor spelen afgestemd met de werkgroep borging participatie nieuwbouw, waar bewoners uit de wijk zitting in hebben.
 • klaar
 • loopt
 • nog niet gestart / niet haalbaar