Wijkachtieplan Klingelbeek e.o. - 2016Buurtverenigingen Hoogstede-Klingelbeek en Rosandepolder zetten in op behoud van de kwaliteit van het (landelijk) wonen in een groene omgeving te behouden. Het voorkomen van wateroverlast en het plaatsen van afvalbakken en poepzakjes houden verband met dit groene thema.
Daarnaast vinden we het belangrijk de sociale cohesie in de wijk te behouden en te versterken. Alle bewoners vormen samen de ziel van de wijk, iedereen moet zich thuis voelen. Het realiseren van een buurtontmoetingspunt kan daaraan bijdragen. We vragen aandacht voor de verkeersveiligheid. De oversteekbaarheid van de Utrechtseweg voor langzaam verkeer is sinds de herinrichting onveiliger geworden, de snelheid op de Schutterij is een knelpunt en de Klingelbeekseweg vraagt om onderhoud.

 • Sociale cohesie
  In de wijk is en wordt nieuwbouw gepleegd. Het is zeer wenselijk dat bestaande en nieuwe bewoners zich thuis voelen. Er dienen activiteiten ontwikkeld te worden om de sociale cohesie te behouden en versterken.
  Ook voor de Rosandepolder is het kennen van je buren en burenhulp prioriteit en worden activiteiten hiervoor georganiseerd.
  Wie: bewoners, besturen buurtverenigingen.
 • Groene, landelijke en waterrijke karakter behouden
  behouden van de waterrijke, landelijke uitstraling van de Rosandepolder.
  Wie: gemeente, Rijkswaterstaat.
 • De groenstructuur moet behouden blijven
  Ook na de nieuwbouw en nog komende ontwikkelingen (bijv. Elektrum en landgoed Klingelbeek). Als bewoners kunnen we daar zelf ook aan bijdragen (bijv. minder verharding in tuinen en schoonmaakacties).
  Wie: ontwikkelaars, bewoners
 • Toegangsweg Rosandepolder jaarlijks inzaaien met wild bloemen-mengsel
  Wie: bewoners.
 • Sociale en verkeersveiligheid
  Oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers Utrechtseweg verbeteren. Sinds de herinrichting is het met name bij het kruispunt met de Oranjestraat slechter geworden.
  Wie: gemeente i.o.m. bewoners.
 • Sociale controle rondom de Rosandepolder,
  specifiek op zwoele zomeravonden.
  Wie: politie en straathoekwerk, bewoners spreken aan.
 • Eerste stuk toegangsweg verharden
  i.v.m. grotere auto's die hier langs moeten.
  Wie: gemeente.
 • Poepzakjes en afvalbakken
  Bij de speeltuin en moestuinen worden honden uitgelaten, poep blijft vaak achter. Naar voorbeeld Transvaal poepzakjes en afvalbakken plaatsen waarbij de buurt het onderhoud doet (legen bakken en bijvullen zakjes). Het aanspreken op gedrag blijft natuurlijk een taak van iedere buurtbewoner.
  Wie: gemeente en bewoners.
 • Naar voren halen groot onderhoud Klingelbeekseweg:
  afgelopen jaar zijn gaten gedicht, nu al weer vallen ze in het wegdek. Het levert gevaarlijke situaties op.
  Wie: gemeente.
 • Snelheid beperkende maatregelen
  De snelheid van automobilisten op de Schutterij is veel te hoog. Snelheids-remmende maatregelen, als bijv. stickers op vuilcontainers, Vitor veilig poppen en witte strepen op de weg zijn gewenst.
  Het kruispunt met de Hoogstedelaan blijft een probleem: het kan worden beleefd als een uitrit en door de ligging is het onoverzichtelijk.
  Wie: gemeente i.o.m. bewoners.
 • Bouwen wijkontmoetingspunt
  De buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek gaat samen met de Schutterij van de Clingelbeeck een overdekte ontmoetingsplek bouwen.
  Wie: bestuur Buurtvereniging en Schutterij.
 • Glasvezel
  Mogelijkheid aanleg glasvezelkabel onderzoeken, zeker in de polder.
  Wie: bewoners en kabelexploitanten, ondersteund door gemeente.
 • Voorkomen wateroverlast
  De hevige regenbuien door de klimaatverandering nopen tot maatregelen in de openbare ruimte. Ook is het wenselijk dat bewoners er zich bewust van worden wat zij zelf kunnen bijdragen.
  Wie: gemeente, bewoners.
 • Doortrekken pad Hoogstedehof naar Klingelbeekseweg
  De buurt heeft bij de nieuwbouwplannen de wens geuit om een route voor langzaam verkeer te creëren van de Hoogstedehof naar de Klingelbeekseweg. Nu het hoekperceel te koop staat, ontstaan er wellicht mogelijkheden om alsnog een pad aan te leggen.
  Wie: gemeente.