gemeente arnhem brieflogo De aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag is een gezamenlijke opgave van overheden en inwoners. Het is mede dankzij inzet en betrokkenheid van inwoners uit uw wijk dat wij vorig jaar een actieplan wateroverlast hebben kunnen samenstellen. Nogmaals mijn dank daarvoor.
Wateroverlast KlingelbeeksewegBij de bespreking van dat plan in de gemeenteraad is ons gevraagd om een overzicht te maken waarin de mogelijke samenloop met projecten en ontwikkelingen wordt aangegeven. En om die maatregelen zoveel mogelijk te voorzien van een uitvoeringsplanning.

Daarvoor hebben we een nieuwe kaart gemaakt die met deze brief is meegestuurd als bijlage 1 (kaart samenloop). De u al bekende kaart met wateroverlast en de daarbij behorende tabel zijn hierop aangepast en meegestuurd als bijlage 2 en 3.

In het planningsoverzicht is het onderscheidt gemaakt tussen maatregelen die binnen 5 jaar of binnen 10 jaar in samenloop met groot onderhoud mogelijk zijn. Daarbij mag aangenomen worden dat samenloop binnen 5 jaar redelijk zeker is.

Ik vind het belangrijk dat wij gezamenlijk, als bewoner, gebruiker en overheid, de maatregelenlijst niet zien als een statisch gegeven, maar als een begin van een flexibel proces die onze stad klimaat- en waterbestendiger maakt. Daarin past dan ook het geven van ruimte om nieuwe ideeën in te brengen.

 Bijlagen:

  1. Aanpak wateroverlast Arnhem Noord
  2. Tabel maatregelen; kosten en planning
  3. Kaart maatregelen wateroverlast