Inleiding Tijdens de ALV van 15 april jl. heeft het bestuur van de Buurtvereniging in de hoedanigheid van interim Werkgroep Nieuwbouw een korte verklaring afgelegd. De strekking van deze verklaring was dat alle oproepen die door het bestuur inmiddels zijn gedaan om buurtgenoten bereid te vinden zitting te nemen in een nieuwe Werkgroep Borging Participatieresultaat, zo goed als vruchteloos zijn gebleven. Het bestuur moest daarom concluderen dat die werkgroep er dus vooralsnog niet zal komen.

Tevens gaf het bestuur aan dat de grenzen van de mogelijkheden van de bestuursleden om op te treden als interim werkgroep zo'n beetje bereikt waren. Het bestuur zal deze rol dan ook op korte termijn beëindigen. Afronding daarvan is het opstellen van een convenant met de gemeente waarin de afspraken uit het participatieproces die niet in het bestemmingsplan konden worden vastgelegd zijn neergelegd.
 


Naar aanleiding van deze verklaring ontstond tijdens de ALV een discussie waarbij een aantal buurtgenoten aangaf verrast te zijn door de activiteiten die er op dit moment nog steeds door het bestuur als interim werkgroep worden uitgevoerd. Diverse mensen waren in de veronderstelling dat we op dit moment in een formele fase verkeerden van opstellen, behandelen en uiteindelijk vaststellen van het bestemmingsplan, waarbij we als buurt nauwelijks iets toe te voegen hadden. Het tegendeel blijkt echter waar!

Tijdens de ALV heeft het bestuur derhalve toegezegd toch nog één keer de buurt te benaderen door middel van een buurtbrief om nog eens duidelijk uit te leggen wat er op dit moment voor nuttig en interessant werk ligt waarbij we als buurt zeker het nodige te bereiken hebben. Mogelijk wil er dan alsnog een aantal buurtgenoten een nieuwe werkgroep vormen. Het bestuur zou dat zeer toejuichen, want we zouden echt veel zaken die we eerder bereikten anders door onze vingers laten glippen.

Wat gebeurt er op dit moment?
Het project zit in de fase van voorbereiding van het definitieve bestemmingsplan. Daarnaast worden door de projectleiding diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Deze hebben met name betrekking op het NGE onderzoek. Maar er wordt ook gekeken naar zaken die al in hun definitieve vorm kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is het voor de buurt van groot belang om in gesprek met de projectleiding te zijn en daardoor invloed uit te oefenen op hetgeen er gebeurt. Ook vanuit de gemeente wordt duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan een gesprekspartner vanuit de wijk.

Convenant
Tijdens onze reguliere overleggen met de gemeente ontstond de gezamenlijke wens om een document op te stellen waarin alle afspra­ken die in het verleden zijn gemaakt tussen wij en gemeente met betrekking tot de nieuwbouw- ontwikkelingen zijn vastgelegd. Sommige van die afspra­ken zijn terechtgekomen in het ontwerp bestemmingsplan, maar een dergelijk vehikel maakt het niet mogelijk om alle afspraken in te borgen. Een bijkomend document, een sideletter of convenant is dan een goede aanvulling.

Activiteiten interim werkgroep

  • Buurtgenoten mobiliseren voor het opstellen van een zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan.
  • Proberen kleinschalige zaken te bereiken binnen de bestaande mogelijkheden (heg, waterkraan, tijdelijke lokatie geitenwei, etc.).
  • Vinger aan de pols houden bij gemeentelijke aankondigingen en in overleg treden indien nodig.
  • En we hebben met flinke inzet van een aantal buurtgenoten, met name Meindert Rudolphi een flinke subsidie van de gemeente weten los te krijgen waarmee we een buurtsteunpunt kunnen realiseren.

Nieuwsbrief Gemeente inzake NGE onderzoek
Een deel van het onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) moet nog worden uitgevoerd. Vanwege veel funderingsresten etc. kan dat niet op de reguliere manier, maar moet de grond gedeeltelijk worden gezeefd. Dit heeft nogal wat impact. De gemeente komt hierover op korte termijn met een nieuwsbrief.

Werkgroep Borging Participatieresultaat
Het zou goed zijn als er een groepje betrokken buurtgenoten de werkzaamheden van de interim werkgroep overneemt en de (nieuwbouw)activiteiten in de wijk goed zou volgen en namens de wijk de contacten met de projectleider van de gemeente zou kunnen onderhouden. Tot nu toe heeft het bestuur de contacten met de projectleider als zeer helder en constructief ervaren. Daarbij kan en moet regelmatig over heel praktische zaken overlegd worden die direct betrekking hebben op onze wijk. Ook is het zaak dat de in het verleden gemaakte afspraken uiteindelijk, als het moment daar is, nagekomen worden. Het convenant kan daarbij zeer belangrijk en nuttig zijn. Een werkgroep kan ook fungeren als collectief geheugen, onder het motto 'twee weten meer dan één'.

Laatste oproep
Wilt u bij de voorbereiding en realisatie van het nieuwbouwproject in onze wijk Hoogstede Klingelbeek namens de wijk mede vorm geven aan de gemaakte afspraken en toezien op de uitvoering daarvan?
Meld u dan aan !

Organisatie en werkwijze van de werkgroep wordt in overleg met het bestuur nader vastgesteld. De hoeveelheid tijd die u hiermee kwijt bent heeft u zlfe in de hand, maar vele handen...

Contact
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden:

 

  • Remy ten Hoedt, voorzitter, tel.:3517278
  • Hadewych Martens, secretaris, tel.: 4459761
  • Annette Verbraak, penningmeester,tel.: 4420507
  • Tina Schiphof, bestuurslid, tel.: 3518949
  • Wies Koning, bestuurslid, tel.: 8441967