Op 3 maart, is huis aan huis onderstaande brief verspreid over een wijkschouw die op 6 april a.s. in onze wijk plaats zal hebben.
Deze wijkschouw is echter geen initiatief van de buurtvereniging zoals in de brief staat vermeld, maar van de gemeente. Het bestuur is in kennis gesteld door de gemeente en er zal een bestuurslid met de wijkschouw meelopen. Verder gaat de bemoeienis van de buurtvereniging niet.
De wijkschouw betreft geen nieuwbouwzaken, maar wel bijv. onderhoud van groen en bestrating en verkeersveiligheid.

Beste wijkbewoners en ondernemers,

Op dinsdag 6 april 2010 organiseert de wijkvereniging Klingelbeek samen met de wijkfunctionarissen een wijkschouw in Klingelbeek.
Tijdens deze wijkschouw bezoeken leden van de wijkvereniging en functionarissen de wijk, om te kijken waar in het openbaar gebied extra aandacht besteed moet worden aan het onderhoud. Zij bezoeken van te voren de geïnventariseerde locaties in de wijk, wijkinitiatieven en lopende wijkwerkzaamheden. Het nieuwbouwproject wordt tijdens deze schouw niet behandeld!

Als bewoner/ondernemer kunt u zelf een aandachts- of verbeterpunt aandragen. Naast punten over het (groen)onderhoud kunt u ook aandacht vragen voor bijvoorbeeld verkeersonveilige situaties.

De wijkschouw wordt uitgevoerd door leden van de wijkvereniging en door gebiedsgebonden functionarissen, zoals de wijkagent(en), medewerker(s) Verkeer, de stadsdeelmanager Onderhoud van Stadsbeheer, medewerkers van de woningbouwcorporaties en van Wijkzaken (dienst Maat­schappelijke Ontwikkeling).

Wat kunt u als bewoner(s) of ondernemer(s) ter voorbereiding van deze wijkschouw doen? Heeft u zaken die u onder de aandacht wilt brengen laat het ons dan zo snel mogelijk weten! Dit kan het liefst per email, onder vermelding van wijkschouw Klingelbeek. U geeft kort aan waarover het gaat en waar de lokatie is, die wij kunnen bezoeken.

De volgende meldingen worden NIET meegenomen in de schouw:

  • Meldingen over zwerfvuil/illegaal, bodem/lucht/waterverontreiniging, geluidsoverlast, gladheid door ijs/sneeuw kunt u direct doorgeven via de website www.arnhem.nl of het algemene
    telefoonnummer van de gemeente: 0900 - 1809.
  • Voor klachten of meldingen aan/over de openbare verlichting kunt u bellen met: 026 - 3775977;
  • Voor het maken van een afspraak voor het ophalen van grof huisvuil kunt u bellen met de
    servicelijn van SITA: 026 - 446 0490;
  • Voor klachten over hondenpoep verwijzen wij u naar de Algemene Politie Verordening (APV).
    Deze vindt u ook op de website van de gemeente Arnhem.

Afhankelijk van de urgentie van de situatie, zal dit dan in enkele dagen verholpen worden.

Wilt u uw reactie vóór dinsdag 30 maart 2010 doorgeven aan Daphne den Haan (projectmedewerker MO/Wijkzaken), postbus 5283, 6802 EG Arnhem, onder vermelding van wijkschouw Klingelbeek of per email aan: .

Met vriendelijke groet,
names de wijkvereniging en de functionarissen, Daphne den Haan-Kuitems