Gemeenteraad van de Gemeente Arnhem
Postbus 99
6800 AB Arnhem
Betreft: Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Hoogstede Klingelbeek
Ref.: NL.IMRO.0202.723-0201

Arnhem, 14 februari 2010

Geachte Leden van de Raad,

Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek (KvK nr. 40120173) hecht eraan hierbij de volgende zienswijze in te dienen bij bovenvermeld Ontwerp Bestemmingsplan. Deze zienswijze staat op zichzelf. Dat wil zeggen dat deze niet in de plaats komt van individueel door bewoners in te dienen zienswijzen.

Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek treedt op namens een significant deel van de wijk Hoogstede Klingelbeek, gevormd en/of begrensd door de straten Utrechtseweg, Hulkesteinseweg, Klingelbeekseweg, Hoogstedelaan en Rosandelaan te Arnhem. Deze wijk ligt volledig in het gebied waarop bovenvermeld Ontwerp Bestemmingsplan betrekking heeft. Dit maakt de wijk en daarmee de Buurtvereniging belanghebbend.

Participatieproces

De wijk Hoogstede Klingelbeek, vertegenwoordigd door de Buurtvereniging, alsmede werkgroepen die daaronder ressorteren, heeft een intensief participatieproces met de Gemeente achter de rug. Het meest recente deel daarvan startte in 2006 en eindigde in het voorjaar van 2009 met de vaststelling van het Inrichtingsplan, het Stedebouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan. Daarnaast zijn er in het participatietraject veel zaken aan de orde geweest die betrekking hadden op het verloop van de realisatie van die plannen, zoals de volgorde van het ontwikkelen en de wijze waarop de ontwikkelingen zouden worden uitgevoerd, maximaal rekening houdend met het dorpse karakter van de buurt, de sociale cohesie van de huidige bewoners en de deels unieke situatie van flora en fauna in het plangebied.

Door de Gemeente is aangegeven dat dit Ontwerp Bestemmingsplan de formele vastlegging vormt van voornoemd participatieproces. Het bereikte participatieresultaat zou hierin moeten zijn neergelegd. Het Ontwerp Bestemmingsplan zou daarom geen verrassingen mogen bevatten. Bij lezing van het plan zijn wij toch op diverse verrassende elementen gestuit, die ons brengen tot de hierna volgende opsomming van vragen en opmerkingen.

Tussentijds overleg

Genoemde punten zijn besproken met vertegenwoordigers van de Gemeente Arnhem, Loket Bouwen, Wonen & Leefomgeving (BWL) tijdens een overleg met een vertegenwoordiging van de buurt en de Buurtvereniging op 3 februari 2010. Deze bespreking heeft weliswaar geleid tot nuttige toelichtingen en aanvullingen, maar de kern van onze opmerkingen en vragen bij het Ontwerp Bestemmingsplan blijft van toepassing. Graag zien wij de in genoemde bespreking toegezegde danwel aangekondigde aanpassingen/herzieningen/heroverwegingen van onderdelen van het Ontwerp Bestemmingsplan bevestigd danwel doorgevoerd.

Convenant

Tijdens genoemde bijeenkomst hebben de vertegenwoordigers van de Gemeente Arnhem aangegeven dat het wenselijk is om samen met  een vertegenwoordiging van de buurt een gezamenlijk document op te stellen – tijdens deze avond werd het een ‘sideletter’ genoemd, maar wij spreken liever van een Convenant – waarin alle afspraken uit het participatieproces, die niet vastgelegd (kunnen) worden in het bestemmingsplan, worden vastgelegd en bevestigd teneinde daarmee het bereikte participatieresultaat maximaal te borgen. Graag zien wij deze afspraak tot opstelling van dit Convenant door u bevestigd. Tijdens genoemde bijeenkomst is bij de beantwoording van de vragen regelmatig verwezen naar dit Convenant. Het is derhalve een cruciaal document voor het vervolg van de samenwerking van de Gemeente en de Buurt Hoogstede Klingelbeek bij de ontwikkeling van het binnengebied in deze wijk.

Voorts willen wij u hierbij dringend verzoeken het Convenant, teneinde het een duidelijke en toekomstvaste status te geven, te laten vaststellen door het College van Burgemeester & Wethouders danwel door u als Gemeenteraad

De vragen en opmerkingen

Algemeen

 • In par 4.3.2. staat aangegeven dat in 2010 begonnen zal worden met realisatie van de nieuwbouwplannen en wel als eerste met de bouw van het WoZoCo. Dit is volstrekt tegen de gemaakte en meermalen herhaalde afspraken in! Als absolute start voor het project is steeds de aanleg van de nieuwe verbindingsweg aangegeven. Zelfs met betrekking tot de realisatie van de veertien woningen aan de Klingelbeekseweg, te ontwikkelen door projectontwikkelaar Nieuwenhuis, is steeds aan de wijk bevestigd dat ook deze realisatie dient te wachten op aanleg van de nieuwe verbindingsweg. Graag zien wij deze afspraken formeel bevestigd.

Procedure

 • In de plantekening van het Ontwerp Bestemmingsplan staat niet volledig aangegeven wat in het Inrichtingsplan is vastgelegd. Omdat dit wel zo dient te zijn moet het derhalve te worden opgenomen in het Convenant. Kunt u dit bevestigen?
 • Ook het Beeldkwaliteitsplan is onzes inziens te weinig geborgd in het Ontwerp Bestemmingsplan. Dit dient te worden opgenomen in het Convenant. Kunt u dit bevestigen?
 • In het Ontwerp Bestemmingsplan worden drie bijlagen genoemd (Beeldkwaliteitsplan, Stedenbouwkundig Plan en Inrichtingsplan) die samen in belangrijke mate het participatieresultaat vormen. Er is de wijk dus veel aan gelegen deze plannen goed geborgd, c.q. onlosmakelijk verbonden te zien met het Bestemmingsplan. Dat vinden wij op dit moment niet duidelijk genoeg in het bestemmingsplan terug. Graag zien wij een betere borging hiervan door opname in het Convenant. Kunt u dit bevestigen?
 • De status van de hiervoor genoemde plannen ná de goedkeuring van het Definitieve Bestemmingsplan is onduidelijk. Blijven deze door de Gemeenteraad vastgestelde plannen van kracht? Dan dient hierop te worden ingegaan in het Convenant. Kunt u dit bevestigen?
 • Er wordt in het Ontwerp Bestemmingsplan niet (meer) gesproken over danwel verwezen naar de oorspronkelijke Nota van Randvoorwaarden. Is deze Nota destijds bij de start van het participatieproces volledig komen te vervallen of zijn er zaken die relevant zijn gebleven? Deze dienen dan te worden opgenomen in het Convenant. Kunt u dit bevestigen?
 • Hoe zorgt de Gemeente voor een maximale borging van het participatieresultaat, neergelegd in voornoemde stukken, wanneer het gebied ontwikkeld zal worden door tenminste vier maar wellicht zelfs zes projectontwikkelaars? De plannen zijn steeds ontwikkeld door een combinatie van een architect en een landschapsarchitect; dat kunnen er in de uiteindelijke realisatie dus  meer worden. Ook dit dient te worden geborgd in het Convenant. Kunt u dit bevestigen?

Het Woonzorg Complex

 • Dit WoZoCo zou een combinatie gaan vormen met het bestaande complex Huis & Haard. In de tekst van het ontwerp bestemmingsplan staat aangegeven dat het nieuw te bouwen complex dient ter vervanging. Het bestaande Huis & Haard staat echter nog steeds op de plankaart, maar dan met een maatschappelijke (M) bestemming. Wat houdt dit in? Wat is precies de bedoeling van deze – in onze ogen – andere benadering van de WoZoCo – Huis & Haard combinatie?
 • Wij hebben begrepen dat de Gemeente vooralsnog niet uitgaat van sloop van Huis & Haard. Daarom staat het met de huidige contouren op de plankaart. Het nieuwe WoZoCo heeft in het ontwerp bestemmingsplan de bestemming ‘Gemengd’. Dit betekent dat er nog enigszins mee geschoven kan worden, omdat er bij Gemeente en beoogd ontwikkelaar en beoogd huurder nog geen definitief besluit is over de invulling ervan. In het gehele participatieproces is de wijk voorgehouden dat het een woonzorgcomplex voor senioren zou worden in combinatie met op deze bevolkingsgroep gerichte zorgverlening. Als zodanig zou het de huidige bewoners van de wijk een mogelijkheid bieden ook hun levensavond in dezelfde wijk te kunnen doorbrengen. Hoe gaat de Gemeente ervoor zorgen dat deze optie blijft bestaan? Hoe gaat de Gemeente ervoor zorgen dat invulling van dit plandeel niet iets geheel anders oplevert, wat weliswaar binnen de bestemming ‘Gemengd’ blijft, zoals mogelijk studentenhuisvesting of verslaafdenzorg, maar wel heel erg ver af zou liggen van hetgeen de buurtbewoners steeds is voorgehouden?
 • In het participatieproces is veel aandacht besteed aan de uiteindelijke vormgeving van het WoZoCo. Uit twee varianten is toen de carrévorm gekozen. Dit is ook vastgelegd in een Collegebesluit van 23 september 2008. In de tekening uit het Inrichtingsplan is deze carrévorm ook duidelijk te herkennen. Op de plankaart van het Ontwerp Bestemmingsplan echter niet! Daar zijn wel heel nauwkeurig contouren van een toekomstig gebouw aangegeven, inclusief een kleine uitbouw die ook in het inrichtingsplan aangegeven staat, maar daarin is niet meer de oorspronkelijke carrévorm te herkennen. Onzes inziens geeft dit veel te veel ruimte voor andere invulling dan de overeengekomen vorm. Wij hebben begrepen dat de exacte plaats op het perceel nog niet helemaal bekend zou zijn. Daarom is het te bebouwen gebied iets ruimer aangegeven. De architect zou hierdoor nog enige schuifruimte hebben. Aangezien er geen bebouwingspercentage aangegeven staat zou hierdoor de mogelijkheid bestaan om het hele aangegeven gebied te bebouwen en er veel meer woningen dan afgesproken in te zetten. Dit is voor ons onacceptabel. Kunt u deze zorg wegnemen?

De carrévorm past in het op de plankaart aangegeven gebied. Kunt u bevestigen dat deze carrévorm daadwerkelijk de enig mogelijke vorm is van het WoZoCo? Van belang hierbij zijn zeker ook de in het participatieproces steeds zeer belangrijk geachte zichtlijnen.

 • In het participatietraject is steeds gesproken over een WoZoCo van twee à drie woonlagen, waarbij de bovenste woonlaag gedeeltelijk terugvallend zou zijn (minder vloeroppervlak dus) ten opzichte van de verdiepingen eronder. Dit is nergens meer terug te vinden. Wij zien het genoemde Collegebesluit hieromtrent graag alsnog bevestigd en geborgd.
 • In het participatietraject is steeds gesproken over een WoZoCo van twee à drie woonlagen; nu lijkt het erop dat het plan de mogelijkheid biedt voor drie à vier woonlagen. Als dit een juiste veronderstelling is, dan is dat niet conform eerder gemaakte afspraken. Wij hebben begrepen dat het debedoeling was bij het oorspronkelijke plan van twee à drie woonlagen dat er een woonlaag ondergronds zou worden gebouwd, zodat het gebouw in totaal drie à vier woonlagen zou zijn. Vanwege de specifieke bodemsituatie is dit niet mogelijk/toegestaan. Wij gaan er derhalve van uit dat er daarom een woonlaag zal komen te vervallen. Kunt u dit bevestigen?
 • Het bebouwingspercentage van het WoZoCo is niet aangegeven. Kan dit alsnog worden gedaan?
 • De DrieGasthuizenGroep heeft in de media aangegeven vooralsnog geen grote WoZoCo’s in Arnhem Noord te zullen bouwen. Er staan er nog drie op het programma, daar wordt het WoZoCo in onze wijk niet bij genoemd. Wat is er bij de Gemeente hierover bekend en hoe verhoudt zich dat tot hetgeen in dit Ontwerp Bestemmingsplan is neergelegd over dit onderwerp?

Verkeer

 • De overeengekomen verkeersbelemmerende maatregel om te voorkomen dat verkeer afkomstig van de nieuwe verbindingsweg rechtsaf de Hoogstedelaan in kan slaan is niet aangegeven. Dit is destijds toegezegd vanuit de Gemeente tijdens een op dit onderwerp toegespitste workshop. Dit dient derhalve alsnog te worden aangegeven. Kunt u dit bevestigen?
 • De inrichting van sommige verkeersvoorzieningen, met name voet- en fietspaden zijn niet (duidelijk) op de plankaart aangegeven. Kunt u bevestigen dat dit wordt opgenomen in het Convenant? Onduidelijkheid moet niet leiden tot het alsnog wijzigen van eerder overeengekomen tracés.
 • De verkeerssituatie van het Weggetje van Kromkamp is niet aangegeven. Hierover is eerder overeengekomen dat dit slechts bedoeld is voor langzaam verkeer en aanwonenden. In de huidige plantekening is het als een gewone straat aangegeven. Graag een betere borging van de eerdere afgemaakte afspraken op dit punt. Wij hebben begrepen dat het Weggetje van Kromkamp als ‘Groen’ aangegeven zou moeten worden. Kunt u dit bevestigen?

Water

 • In het Ontwerp Bestemmingsplan wordt aangegeven dat hemelwater wordt opgevangen in wadi’s. Deze wadi’s zijn niet of niet duidelijk aangegeven op de plankaart. Hoe en wanneer worden de plaatsen van de wadi’s bepaald? Welke impact hebben deze wadi’s op de inrichting van het openbaar groen? Welke waarborgen worden daarbij aangebracht met betrekking tot de veiligheid van met name kleine kinderen? Kunt u bevestigen dat genoemde zaken hieromtrent worden vastgelegd in het Convenant?
 • Er is in het voortraject toegezegd dat er één of meerdere watertappunten zouden worden aangebracht, met name ten behoeve van de volkstuinen en de wijngaard en eventueel het gebouwtje ter ondersteuning van buurtactiviteiten. Deze tappunten zijn nergens aangegeven noch beschreven. Kunt u bevestigen dat deze in het Convenant worden aangegeven?

Divers

 • In het plan staan in totaal vier praktijkruimtes aangegeven. Drie daarvan zijn ons bekend, maar de vierde, linksonder op de plankaart (in de hoek van de nieuwe verbindingsweg en de Klingelbeekseweg, tegen het WoZoCo-gebied aan), is voor ons volstrekt nieuw. Het betreft een fors gebouw met een toegestane nokhoogte van twaalf meter; kennelijk een praktijkruimte op de begane grond en een of meer woningen erboven. Deze praktijkruimte is op geen enkele eerdere tekening en in geen enkel eerder plan ooit voorgekomen en daarmee dan ook onacceptabel voor de wijk, zeker gezien de ligging op de plankaart. Wat is de oorsprong van dit element en kunt u bevestigen dat het inmiddels is komen te vervallen?
 • Links bovenaan het plangebied op de plankaart zijn de perceelgrenzen tussen het WoZoCo gebied en de bestaande achtertuinen van de laatste woningen aan de Hoogstedelaan niet correct weergegeven. Op de tekening van het Inrichtingsplan is deze grens als een zo goed als horizontale lijn weergegeven, terwijl deze op de plankaart schuin links omhoog loopt. Dit dient alsnog in overeenstemming te worden gebracht met het Inrichtingsplan. Deze situatiezou hetzelfde moeten zijn als in het oude bestemmingsplan wat op dit deel van het plangebied betrekking heeft. Kunt u dit bevestigen en als zodanig corrigeren?
 • De leesbaarheid van het Ontwerp Bestemmingsplan, met name als het gaat om bouwhoogtes, is slecht en verwarrend. Deels wordt gesproken over peil/maaiveld en deels over NAP. Voorts ontbreekt een duidelijke kaart met hoogtelijnen, waardoor het zeer lastig wordt om gemaakte afspraken uit het participatieresultaat te vergelijken met wat wordt aangegeven in het Ontwerp Bestemmingsplan. Wij hebben begrepen dat er voor het plandeel voor het WoZoCo een andere hoogtereferentie is gebruikt (NAP i.p.v. peil). Dit is bewust gedaan omdat in dat gebied de hoogte nogal varieert; maatvoering t.o.v. NAP geeft dan meer duidelijkheid. De hoogtelijnen dienen alsnog aan de definitieve plankaart te worden toegevoegd. Kunt u dit bevestigen?
 • Er is in het voortraject voor wat betreft de gewone woningen steeds gesproken over twee woonlagen met een kap; de bouwhoogte van twaalf meter zoals nu in het plan aangegeven geeft mogelijkheden voor een extra woonlaag en/of een veel hogere kap dan in het participatietraject aan de orde is geweest. Wij hebben begrepen dat vanwege de beperking in de goothoogte het niet mogelijk is meer dan twee woonlagen te realiseren. Kunt u dit bevestigen?
 • Kijkend naar de bestaande bouw, is de maximale bouwhoogte (nok), op een klein rijtje woningen aan de Hoogstedelaan na, tien meter. Voor de nieuwbouw wordt overal een maximale hoogte van twaalf meter aangegeven. Dit is in strijd met hetgeen steeds in het participatietraject besproken is. Bovendien is het niet in lijn met bestaande bebouwing, terwijl dat laatste juist wel een van de uitgangspunten was voor het hele project. Hoe kijkt de Gemeente hier tegenaan?
 • Met name rondom het gebied van het WoZoCo is naar ons oordeel teveel ruimte gecreëerd die andere ontwikkelingen mogelijk maken dan steeds in het voortraject is besproken. Dit geeft de wijkbewoners geen goed gevoel. Wij verzoeken de gemeente hierin volledige openheid van zaken alsmede duidelijkheid en zekerheid te geven.

Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek vertrouwt erop dat u deze zienswijze in uw behandeling van bovenvermeld Ontwerp Bestemmingsplan zult meenemen en ons informeert over het vervolgtraject.

Hoogachtend,

ing. R.W.H. ten Hoedt, Voorzitter 
drs. H.E.D. Martens, secretaris
                                                                 
Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek