Gelukkig nieuwjaar

Nieuwbouwterrein. Links voor woningen; rechts voor woonzorg

  • Corporatie Vivare wil geen risico lopen met ontwikkelen van dure koopwoningen in Hoogstede-Klingelbeek.
  • Gemeente Arnhem moet op zoek naar andere gegadigde.
  • Vertraging bouwplan is niet aan de orde, aldus gemeente.

Lees meer in de Gelderlander

Inleiding Tijdens de ALV van 15 april jl. heeft het bestuur van de Buurtvereniging in de hoedanigheid van interim Werkgroep Nieuwbouw een korte verklaring afgelegd. De strekking van deze verklaring was dat alle oproepen die door het bestuur inmiddels zijn gedaan om buurtgenoten bereid te vinden zitting te nemen in een nieuwe Werkgroep Borging Participatieresultaat, zo goed als vruchteloos zijn gebleven. Het bestuur moest daarom concluderen dat die werkgroep er dus vooralsnog niet zal komen.

Tevens gaf het bestuur aan dat de grenzen van de mogelijkheden van de bestuursleden om op te treden als interim werkgroep zo'n beetje bereikt waren. Het bestuur zal deze rol dan ook op korte termijn beëindigen. Afronding daarvan is het opstellen van een convenant met de gemeente waarin de afspraken uit het participatieproces die niet in het bestemmingsplan konden worden vastgelegd zijn neergelegd.
 

Op 3 maart, is huis aan huis onderstaande brief verspreid over een wijkschouw die op 6 april a.s. in onze wijk plaats zal hebben.
Deze wijkschouw is echter geen initiatief van de buurtvereniging zoals in de brief staat vermeld, maar van de gemeente. Het bestuur is in kennis gesteld door de gemeente en er zal een bestuurslid met de wijkschouw meelopen. Verder gaat de bemoeienis van de buurtvereniging niet.
De wijkschouw betreft geen nieuwbouwzaken, maar wel bijv. onderhoud van groen en bestrating en verkeersveiligheid.

Beste wijkbewoners en ondernemers,

Op dinsdag 6 april 2010 organiseert de wijkvereniging Klingelbeek samen met de wijkfunctionarissen een wijkschouw in Klingelbeek.
Tijdens deze wijkschouw bezoeken leden van de wijkvereniging en functionarissen de wijk, om te kijken waar in het openbaar gebied extra aandacht besteed moet worden aan het onderhoud. Zij bezoeken van te voren de geïnventariseerde locaties in de wijk, wijkinitiatieven en lopende wijkwerkzaamheden. Het nieuwbouwproject wordt tijdens deze schouw niet behandeld!

Gemeenteraad van de Gemeente Arnhem
Postbus 99
6800 AB Arnhem
Betreft: Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Hoogstede Klingelbeek
Ref.: NL.IMRO.0202.723-0201

Arnhem, 14 februari 2010

Geachte Leden van de Raad,

Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek (KvK nr. 40120173) hecht eraan hierbij de volgende zienswijze in te dienen bij bovenvermeld Ontwerp Bestemmingsplan. Deze zienswijze staat op zichzelf. Dat wil zeggen dat deze niet in de plaats komt van individueel door bewoners in te dienen zienswijzen.

Click here

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Privacyverklaring