×

Opmerking

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/flora_fauna/wijngaard/wijnetiket.jpg'

De Klingelstee

 

Vanaf 1 augustus 2011 is de halfjaarlijkse nieuwsbrief "de Klingelstee" ook digitaal te lezen. U klikt daarvoor in het menu links op "De Klingelstee". Daar is, onder de inhoudsopgave, het nummer in pdf formaat te downloaden.

Momenteel betreft het de laatste 3 nummers. Gertie Beurskens, die de nieuwsbrief vormgeeft en opmaakt, zal nog meer nummers digitaliseren. Deze zullen later in de website worden geplaatst.

Bestemmingsplan Hoogstede Klingelbeek223 bewoners uit onze woonwijk hebben positief gereageerd op de inhoud van de brief die wij vrijdag j.l. naar de raads- en commissieleden hebben gestuurd. Een overweldigende respons. Daarvoor onze hartelijke dank.
Stap 1 is hiermee voltooid.

Stap 2 vindt aanstaande maandag plaats tijdens de meningsvormende behandeling door de Raadscommissie VROM. Deze behandeling heeft ten doel te beslissen of het nu voorliggende voorstel bestemmingsplan (BS) doorgeleid kan worden naar de besluitvormende fase in de gemeenteraad. Als de commissie VROM maandag positief beslist wordt het in de besluitvormende vergadering op 13 december 2010 behandeld.

Stap 3: Op 13 december zal de voltallige gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan.

Sint Eusebiushuis krijgt een bestemming als woonzorg voor welgestelde ouderen die extra zorg behoevenHet landgoed Klingelbeek is nu eigendom van projectontwikkelaar CasaCura uit Enschede.
Zij wil Huize Sint Eusebius een bestemming geven als een woonvoorziening voor ouderen die welgesteld zijn en extra zorg behoeven, zoals bijvoorbeeld psychogeriatrische patiënten.

De ontwikkelaar is van plan de historische elementen van het huis in tact te laten. Momenteel is er een tentoonstelling van Russische ikonen te zien. Die duurt tot 20 november en is te bezichtigen op donderdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 18.00 uur.

2010-1_bestemmingsplanVoor het plan Hoogstede hebben zich 19 projectontwikkelaars gemeld.
Binnen niet al te lange tijd zal de gemeente Arnhem een selectieprocedure starten.

Het gaat om de bouw van 120 woningen. Voor de bouw daarvan had Vivare zich teruggetrokken; zij had alleen interesse in het bouwen van het woonzorgcomplex met 44 appartementen.
De grond waarop gebouwd zal gaan worden is inmiddels voor het grootste gedeelte geschoond.

copyrightDe Gelderlander heeft een gespecialiseerd digitaal opsporingsbureau en een gespecialiseerd advocatenkantoor in de arm genomen genomen om het schenden van hun auteursrecht te onderzoeken.
Ik heb daarom een verzoek ingediend om hun artikelen over Hoogstede-Klingelbeek op deze website te mogen plaatsen.

Via de "Lees meer" knop leest u het antwoord:

wijnetiketWijngaardeniers Hoogstede en Klingelbeek ontvangen de bezoekers met een 'open tuin met proefglaasjes'.

Wijngaard Klingelberg ligt verscholen in de wijk Hoogstede. Op autoloze zondag 19 september staan de proefglaasjes klaar voor de liefhebbers.

Nieuwbouwterrein. Links voor woningen; rechts voor woonzorg

  • Corporatie Vivare wil geen risico lopen met ontwikkelen van dure koopwoningen in Hoogstede-Klingelbeek.
  • Gemeente Arnhem moet op zoek naar andere gegadigde.
  • Vertraging bouwplan is niet aan de orde, aldus gemeente.

Lees meer in de Gelderlander

Inleiding Tijdens de ALV van 15 april jl. heeft het bestuur van de Buurtvereniging in de hoedanigheid van interim Werkgroep Nieuwbouw een korte verklaring afgelegd. De strekking van deze verklaring was dat alle oproepen die door het bestuur inmiddels zijn gedaan om buurtgenoten bereid te vinden zitting te nemen in een nieuwe Werkgroep Borging Participatieresultaat, zo goed als vruchteloos zijn gebleven. Het bestuur moest daarom concluderen dat die werkgroep er dus vooralsnog niet zal komen.

Tevens gaf het bestuur aan dat de grenzen van de mogelijkheden van de bestuursleden om op te treden als interim werkgroep zo'n beetje bereikt waren. Het bestuur zal deze rol dan ook op korte termijn beëindigen. Afronding daarvan is het opstellen van een convenant met de gemeente waarin de afspraken uit het participatieproces die niet in het bestemmingsplan konden worden vastgelegd zijn neergelegd.
 

Op 3 maart, is huis aan huis onderstaande brief verspreid over een wijkschouw die op 6 april a.s. in onze wijk plaats zal hebben.
Deze wijkschouw is echter geen initiatief van de buurtvereniging zoals in de brief staat vermeld, maar van de gemeente. Het bestuur is in kennis gesteld door de gemeente en er zal een bestuurslid met de wijkschouw meelopen. Verder gaat de bemoeienis van de buurtvereniging niet.
De wijkschouw betreft geen nieuwbouwzaken, maar wel bijv. onderhoud van groen en bestrating en verkeersveiligheid.

Beste wijkbewoners en ondernemers,

Op dinsdag 6 april 2010 organiseert de wijkvereniging Klingelbeek samen met de wijkfunctionarissen een wijkschouw in Klingelbeek.
Tijdens deze wijkschouw bezoeken leden van de wijkvereniging en functionarissen de wijk, om te kijken waar in het openbaar gebied extra aandacht besteed moet worden aan het onderhoud. Zij bezoeken van te voren de geïnventariseerde locaties in de wijk, wijkinitiatieven en lopende wijkwerkzaamheden. Het nieuwbouwproject wordt tijdens deze schouw niet behandeld!

Gemeenteraad van de Gemeente Arnhem
Postbus 99
6800 AB Arnhem
Betreft: Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Hoogstede Klingelbeek
Ref.: NL.IMRO.0202.723-0201

Arnhem, 14 februari 2010

Geachte Leden van de Raad,

Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek (KvK nr. 40120173) hecht eraan hierbij de volgende zienswijze in te dienen bij bovenvermeld Ontwerp Bestemmingsplan. Deze zienswijze staat op zichzelf. Dat wil zeggen dat deze niet in de plaats komt van individueel door bewoners in te dienen zienswijzen.

Met veel belangstelling bekeken de bewoners van Hoogstede en Klingelbeek afgelopen maand het concept bestemmingsplan voor het gebied in hun wijk waar 120 woningen gebouwd gaan worden. Het zag er allemaal ongeveer uit zoals was afgesproken.

Eén detail echter leidde tot grote onrust...