Uitgangspunten

De eisen die de buurt minimaal stelt aan het ontwerpplan zijn allen te relateren aan onze kijk op het(woon-)gebied:

 • Gebied is bijzonder, ook smalste verbinding tussen Rijn en Veluwe
 • Rand van de stad, karakter meer dorps dan stads
 • Sociale structuur is sterk, onder andere gekenmerkt door sociale ontmoetingsplaats (geitenweitje), daarom ook rekening houden met bevindingen uit het rapport van de universiteit Wageningen: 'Een dorp in een stad'
 • Verbondenheid met omgeving is sterk; het open, groen, agrarische karakter wordt zeer gewaardeerd.

Eisen die de buurt stelt aan de nieuwbouwplannen in en om Hoogstede - Klingelbeek

Aspect EisNorm
Reikwijdte 0 Integraal plan voor de ontwikkeling van voormalige Kema gebied, Elektrum/Defensiehaven en het HoogstedelKlingelbeek gebied, inclusief een duidelijk verkeersplan voor dit hele gebied Er komt een integraal plan voor de ontwikkeling van voormalige Kema gebied, Elektrum/Defensiehaven en het Hoogstede/Klingelbeek gebied, inclusief een duidelijk verkeersplan voor dit hele gebied
Wonen 1 Lage bebouwingsdichtheid met zelfde sfeer als bestaande wijk om huidige karakter buurt (groen, open, landelijk in stedelijk gebied) maximaal te behouden
 • Bebouwingsdichtheid maximaal 110 woningen in plangebied
 • Minimaal 6.510 m2 groenoppervlak voor plangebied.
 • Minimaal 998 m2 parkeeroppervlakte landschappelijk ingepast
 • Het nieuwe plan straalt een open, groene en landelijke sfeer uit en past bij de bestaande wijk
2 Geen hoogbouw en maximaal behoud bestaande zichtlijnen
 • Bebouwing maximaal 2 woonlagen met schuin dak.
 • Positionering zodanig dat de bestaande zichtlijnen niet of zo min mogelijk worden aangetast
3 Invulling als inbreidingslocatie in de bestaande wijk
 • Geen (ongewenste) onteigening van gronden aan de westzijde van het plangebied
 • Aan de oostzijde alleen onteigening bij goede argumentatie en meerwaarde voor het plan als totaal.
 • Bestaande huur- en gebruikersovereenkomsten van gemeentegrond zoveel mogelijk ontzien
4 Voldoende seniorenwoningen voor de oudere buurtbewoners van de wijk om doorstroming binnen de wijk mogelijk te maken. Eigen ideeën en voorkeuren van deze senioren in ontwerp verwerken
 • Plan omvat circa 30 seniorenwoningen.
 • Seniorenwoningen voldoen aan eisen uit enquête
 • Seniorenwoningen worden als eerste aangeboden aan huidige senioren van de buurt
Landschap 5 Landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle elementen in stand houden en op natuurlijke wijze opnemen in de plannen, zoals: In stand houden en op natuurlijke wijze opnemen in de plannen van de landschappelijke en cultuurhistorische waardevolle elementen zoals ervaren door de bewoners en benoemd in de rapporten van de Wetenschapswinkel Wageningen (2005) en het bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen in opdracht van de Dienst Stadsontwikkeling (2005)
 • bestaande begroeiingen

 

 • Handhaven van bomen van enige omvang.
 • Handhaven van bestaand groen of ten minste gelijkwaardig terugbrengen om een groen karakter van de wijk te waarborgen
 • hoogteverschillen
 • bestaande loop van grondwater en rivieren
 • geitenweitje
 • cultuurhistorische kapschuur
 • wijngaard
 • historische muur
 • holle weg
 • stuwwal
 • laantje van Kromkamp
 • moestuinen
 • Defensiehaven
 • Hoogteverschillen behouden en optimaal benutten
  6 Groene 'intieme' verkeersveilige sociale ontmoeting- en speelplaats, afgestemd op het toekomstig aantal bewoners (dus groter dan het huidige geitenweitje) Groene ontmoetingsplaats met oppervlakte van x maal aantal bewoners, inclusief ruime speelgelegenheid en trapveld afgestemd op het te verwachten aantal kinderen in de wijk
Verkeer 7 Verkeersluwte behouden en ontsluiting van de locatie zodanig inrichten dat geen overlast voor de bewoners van Hoogstedelaan, Rosandelaan en Klingelbeekseweg ontstaat, ook niet aan de randen van het gebied
 • Aantal verkeersbewegingen Hoogstedelaan, Rosandelaan en Klingelbeekseweg blijft gelijk
 • Ontsluitingswegen minimaal 15 meter vanaf perceelsgrens bestaande woningen
 • Geen geluid- en/of trillingenoverlast rond ontsluitingswegen
Dieren 8 Bescherming bijzondere diersoorten in het gebied in de nieuwbouwplannen (bijv. de rugstreeppad). Gebied waar rugstreeppad woont als groen inrichten.
Landschap 9
 • Toegankelijkheid van Veluwe en Rijn


 • Beekjes en rivieren duidelijk zichtbaar maken in het landschap
Publieke en ruime toegankelijkheid van Defensiehaven en Rijnoevers. Bij ontwikkeling van TCN-gebied ten minste wandelmogelijkheid naar Mariendael opnemen

voorzet werkgroep Nieuwbouw - 14/11/2006