De rugstreeppad is al vaker genoemd in relatie tot de nieuwbouwplannen tijdens nieuwbouwbijeenkomsten. Omdat niet iedereen weet om welk dier het gaat, volgt hier een korte beschrijving.

  • De rugstreeppad (Bufo calamita) is een amfibie. Het dier lijkt qua uiterlijk op een gewone pad, maar is wat kleuriger en heeft een gele streep op zijn rug.
  • De lengte bedraagt ongeveer 5 tot 8 centimeter.
  • De pad is streng beschermd in de Europese Habitatrichtlijn.
  • De rugstreeppad leeft op het terrein achter de kassen van de familie Kromkamp. Een bassin dient als voortplantingslocatie voor de rugstreeppadden. Er is een tweede locatie ten zuiden van de Klingelbeekseweg, maar hier kunnen de padden zich waarschijnlijk niet succesvol voortplanten.
  • In de zomermaanden is ’s avonds hun geluid voor omwonenden duidelijk waar te nemen. Overdag graaft het dier zich in op het land rondom de kassen. (lees hier meer over de Rugstreeppad)

 

In de Nota van randvoorwaarden Hoogstede Klingelbeek, vastgesteld door de gemeenteraad Arnhem in 2005 worden in paragraaf 2.3 Groen en ecologie de rugstreeppadden niet specifiek genoemd. Dit ondanks dat uit het voorgaande blijkt dat de gemeente goed op de hoogte is.
De volgende teksten in genoemde paragraaf zijn relevant voor de rugstreeppad:

  • Waardevolle ecologische elementen dienen behouden te blijven door bij het bouwrijp maken het aanwezige reliëf van het terrein zoveel mogelijk te sparen.
  • Uit het flora en fauna onderzoek kunnen nieuwe randvoorwaarden voortkomen.

In 2005 heeft de gemeente in verband met de nieuwbouwplannen het flora en fauna onderzoek laten uitvoeren. Wat betreft de rugstreeppadden heeft dit onderzoek als resultaat dat de pad op drie voortplantingslocaties in de buurt is waargenomen.

Het onderzoeksrapport is niet bekend bij de nieuwbouwwerkgroep en de buurt. Omdat dit rapport aanleiding kan geven tot nieuwe randvoorwaarden voor de nieuwbouw wil de nieuwbouwwerkgroep het rapport aanvragen.

Contactpersonen voor de rugstreeppadden in de buurt: of