ALGEMEEN

Onze kijk op het (woon-) gebied

 • Gebied bijzonder, ook smalste verbinding tussen Rijn en Veluwe
 • Rand van de stad, karakter meer dorps dan stads
 • Sociale structuur is sterk / oa gekenmerkt door sociale ontmoetingsplaats (geitenweitje) Daarom ook rekening houden met de bevindingen uit het rapport van de universiteit van Wageningen: ”een dorp in de stad”.
 • Verbondenheid met omgeving is ook sterk. Het open, groene, agrarische karakter wordt zeer gewaardeerd.

Onze wensen t.a.v de planontwikkeling

 • Integraal plan voor de ontwikkeling van voormalige Kema gebied, Elektrum/Defensiehaven en het Hoogstede/Klingelbeek gebied
 • Hierbij een evenredige verdeling van bebouwing over het gehele gebied, en een evenredige verdeling van de ruimte over bestaande en nieuwe bewoners/gebruikers.
 • Kwaliteit van gebied behouden en waar mogelijk versterken
 • Kwaliteit van de sociale structuur ten minste behouden en waar mogelijk versterken
 • Invulling als een inbreidingslocatie

HET WONENVerscheidenheid in woningtypen

 • Veel meer koop dan huur
 • Groene Ontmoetingsplaats essentieel, en met meer bewoners zou deze groter moeten
 • Inbreiding is ook verwevenheid met het bestaande. Huidige bewoners, bebouwing en tuinen hebben sfeer en eigenheid. Het is wenselijk dat daar oog voor en afstemming mee is.
 • Het nieuwe wonen dient dezelfde sfeer uit te ademen als de bestaande bewoning en/of daar zeker bij aan te sluiten.
 • Rekening houden met buurthistorie mbt huren/aankopen van gronden, speel- en buurtveld en respecteren van cultuurhistorische kapschuur (Kl 60)
 • Niet op voorhand onteigening van gronden. Nieuwe plannen juist als maatwerk passen in de bestaande wijk, niet de bestaande wijk verdringen voor nieuwbouwplannen.
 • Geen bebouwing hoger dan 2 woonlagen en een schuin dak. Laag gelegen gronden op het voormalige Kema terrein lenen zich veel beter voor de hogere bebouwing .
 • Voldoende seniorenwoningen creëren voor de oudere buurtbewoners van de wijk. Hierdoor doorstroming binnen de wijk mogelijk maken. Eigen ideeën en voorkeuren van deze senioren hierin verwerken.

LANDSCHAP

 • Kortste afstand tussen Veluwe en Rijn
 • Toegankelijkheid van Veluwe en Rijn kan beter:
  • Bij de ontwikkeling van de defensiehaven zorg dragen voor maximale toegangsmogelijkheden voor de buurtbewoners om te genieten van de Rijn
  • Bij ontwikkeling van TCN-gebied ten minste wandelmogelijkheid naar Mariëndaal opnemen.
 • Natuur tot in de achtertuin
 • Historie van agrarische activiteiten doorzetten, oa. de wijngaard handhaven.
 • Bestaand loop van grondwater en rivieren in takt laten. Beekjes en rivieren duidelijk zichtbaar maken in het landschap.
 • Hoogteverschillen in stand houden en uitbuiten bij de nieuwe bebouwing,
 • rekening houden met zichtlijnen bestaande bebouwing
 • Bestaande begroeiingen het gebied in stand houden.
 • Bijzondere diersoorten in het gebied beschermen in de nieuwbouwplannen.(bijv. de rugstreeppad).

VERKEER

 • Verkeersluwte houden en bevorderen ook aan de rand van het gebied
 • Er moet een duidelijk verkeersplan zijn voor het gehele gebied. Hierin moet ook een goede oplossing geboden worden voor het extra verkeer wat ontstaat door nieuwbouwplannen in omliggende gebieden.
 • Eén verkeersader is Utrechtseweg en die is de rand van de buurt
 • Ontsluiting van de wijk inclusief nieuwbouw veel aandacht geven, nieuwe verbindingsweg Kbw/Utrw noodzakelijk
 • Geen ontsluitingswegen vlak langs bestaande bebouwing plannen
 • Parkeervoorzieningen ruim plannen en landschappelijk inpassen