Logo gemeente ArnhemAFSPRAKENLIJST
GEMAAKTE AFSPRAKEN
Overleg Vivare- werkgroep nieuwbouw- gemeente over planontwikkeling Hoogstede- Klingelbeek d.d. 29 augustus 2006

Aanwezig: Monique van Gerven, Elisan Henderickx (Vivare), Hugo van Belois, Ine Liet, Ron Brouwer (werkgroep nieuwbouw), Ellenus Venema, Saskia Moester, Jeanette Huiskes en Ivo Cuperus

Verslagnr. Afspraak Actie door Datum gereed

1.

Lopende zaken
MaisveldEllenus Venema heeft navraag gedaan bij Joan Wien (projectleider Stadsbeheer) waarom er gemaaid is. Joan Wien heeft toestemming voor het maaien gegeven, zonder vooraf overleg te hebben met Ellenus Venema. Dit zal voortaan niet meer gebeuren.

 

 

 

2.

Brief opzeggen pachtovereenkomsten
Ellenus Venema heeft begrip voor de onrust die ontstaan is n.a.v. de brief, maar hij geeft aan dat de brief is verzonden om per 1 januari 2007 volledig beschikking te krijgen over de gemeentegronden. Reden is dat medio 2007 volgens planning begonnen kan worden met de eerste bouwactiviteiten in het gebied. Percelen zijn in gebruik als tuin/moestuin. Om te voorkomen dat geinvesteerd wordt is dit zo ingestoken.

De werkgroep nieuwbouw adviseert Ellenus Venema om een volgende keer vooroverleg te voeren met de werkgroep nieuwbouw.
De werkgroep nieuwbouw stelt voor om naar de huidige gebruikers van de gemeentegronden te communiceren dat de juridische gebruiksleen op 1 januari 2007 stopgezet zal worden door de gemeente en dat de gebruikers op eigen risico de gronden mogen beheren totdat daadwerkelijk begonnen wordt met de uitvoering van de bouwplannen.

Ellenus Venema zegt toe dat hij zal aanschuiven bij het overleg dat de gebruikers van de gemeentegronden aanstaande vrijdag hebben in de buurt. De werkgroep nieuwbouw geeft aan dat de gebruikers overwegen om een jurist in te schakelen. De organisatie van deze bijeenkomst ligt in handen van bewoner Louis Boudoin.

Ellenus Venema vraagt de werkgroep nieuwbouw om hem de volgende keer tijdig te informeren indien er onrust is over acties die samenhangen met het project.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenus Venema

 

Werkgroep nieuwbouw

 

3.

Werkproces
Rol werkgroep nieuwbouw

De gemeente en Vivare vragen de werkgroep nieuwbouw haar rol toe te lichten.
Hugo Belois geeft aan dat de werkgroep zich als vooruitgeschoven post ziet van de buurt en heeft zijn voelhoorns in de buurt.  De werkgroep peilt het draagvlak van de plannen en genereert ideeën vanuit de buurt voor de planvorming van Hoogstede- Klingelbeek. De werkgroep organiseert bijeenkomsten op buurt- en straatniveau om de bovenstaande doelen te bereiken. De werkgroep is gemandateerd vanuit de buurtvereniging.

 

 
4. Communicatie
Gemeente en Vivare geven aan dat de communicatie van de plannen hun verantwoordelijkheid is. Tot aan de verwerving van de gronden is de gemeente hierbij de trekker. Daarna zal Vivare primair verantwoordelijk zijn voor de communicatie.

Afgesproken wordt dat gemeente, Vivare en de werkgroep nieuwbouw een sociaal contract afsluiten, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen is vastgelegd.

 

 


Gemeente, Vivare, Werkgroep nieuwbouw

 

5.

N.a.v. de lijst met procesafspraken (datum toevoegen)
 • De gemeente zal op korte termijn een reactie op de brief van de werkgroep nieuwbouw d.d. 12 januari 2006 afronden en op de reactie van de werkgroep nieuwbouw n.a.v. het verslag van het overleg op 14 maart 2006.
 • De werkgroep nieuwbouw is bezig met het opstellen van een werkgroepdocument, waarin een samenvatting van het historische planmateriaal en de visie van de buurt op de woningbouwontwikkeling worden beschreven. De vastgestelde nota van randvoorwaarden blijft het ruimtelijke kader voor het ontwerpproces. De werkgroep zal Ellenus Venema uitnodigen voor een bespreking van het werkdocument, zodra dit document gereed is. Venema geeft aan dat het dokument een open karakter moet vertonen en niet als blauwdruk vanuit de buurt kan worden gezien. De Werkgroep geeft aan, dat het geen blauwdruk is, maar dat afwijkingen van het dokument beargumenteerd zal moeten worden.
 • De rol van de klankbordgroep versus de rol van de werkgroep nieuwbouw dient verder uitgewerkt te worden door de gemeente en Vivare. Beide partijen zullen de procesafspraken verder uitwerken. Vivare heeft hiertoe al op eigen initiatief gewerkt aan een communicatieplan.

Overige aandachtspunten:

 • De werkgroep nieuwbouw hecht waarde aan een planning van de woningbouwontwikkeling; Venema zegt toe de planning ter beschikking te stellen.
 • De werkgroep nieuwbouw stelt voor om een excursie te organiseren naar een project van architect Been, bijvoorbeeld in Rozendaal.

 

Gemeente

 

 

 

 

 

 

Werkgroep nieuwbouw

 

 

 

Gemeente, Vivare

 
p 6. Bewonersavond op 21 september a.s.
Tijdens deze avond zal met name een procesboodschap uitgedragen worden. Het zal gaan over het informeren van de buurt over de stand van zaken van het project en doorblik naar het ontwerpproces.
De werkgroep nieuwbouw zal een rol in de voorbereiding spelen. Van tevoren zullen gemeente, Vivare en de werkgroep het programma met elkaar bespreken.
De avond zal geleid worden door een externe voorzitter: Suzanne Bax,

De volgende vergaderdata worden in principe afgesproken:

 • 4 of 5 september vanaf 16:30 uur: vooroverleg t.b.v. algemene informatieavond op 21 september;
 • 21 september: algemene informatieavond (onderdelen: presentatie vlekkenplan van 14 maart jl. en vervolgproces);
 • 28 september: vooroverleg t.b.v. workshop op 4 oktober in de buurt;
 • 4 oktober: workshops met architect Been (o.v.b.).
   

 

 

 

 

 


Gemeente, Vivare, Werkgroep Nieuwbouw

 
p 7. Integraliteit van planontwikkeling TCN en Hoogstede- Klingelbeek
De werkgroep nieuwbouw hecht waarde aan een integrale afstemming tussen de woningbouwplannen op het TCN- terrein en Hoogstede- Klingelbeek.
Venema geeft aan, dat de gemeente de integraliteit als uitgangspunt hanteert. Op beide projecten zitten dezelfde projectleider, stedenbouwkundige en landschapsdeskundige.

De aanwezigen staan stil bij het bouwplan dat KEMA heeft ingediend op de locatie Rosandepolder. Dit bouwplan (en met name de bouwhoogte) lijkt strijdig met planuitgangspunten voor de ontwikkeling van het TCN- terrein en de planontwikkeling van Hoogstede- Klingelbeek. Ellenus Venema heeft aandrongen op een overleg tussen KEMA en TCN over het bouwplan. Daarnaast zal de gemeente nagaan welke juridische instrumenten er zijn om het bouwplan tegen te houden. De mogelijkheden hiertoe lijken beperkt te zijn.

 

 

 

 

Gemeente

 
Volgende bijeenkomst
Datum: 4 of 5 september
Plaats: Stadskantoor
Tijd: 16:30 uur
Verzonden aan: Aanwezigen overleg 29 augustus 2006