24 november jl. heeft er een gesprek plaats gevonden met de projectleider van de gemeente, Theunis Kalsbeek. Sinds hij de projectleiding heeft overgenomen van Hans van Gogh spreekt een delegatie van het bestuur van de Buurtvereniging maandelijks met hem over de actuele stand van zaken van de (bouwvoorbereidings-) activiteiten in onze wijk.

Via dit bericht wil het bestuur de buurt graag op de hoogte brengen van de belangrijkste punten die in dit gesprek naar voren zijn gekomen.

 1. De activiteiten in het kader van het NGE onderzoek (niet gesprongen explosieven) liggen op dit moment stil. De reden hiervoor is dat er in de resterende delen van het plangebied teveel materialen in de grond zitten die zeer verstorend werken op de detectieapparatuur. Op dit moment wordt er door de gemeente met de aannemer gesproken over een alternatieve werkwijze (zeefinstallatie). De verwachting is dat hier pas in januari 2010 mee gestart kan worden.
 2. De kapvergunning voor een aantal bomen in het plangebied wordt aangepast; er zal een beperkter aantal bomen hoeven te worden gekapt.
 3. De grote eik middenin het oostelijk deel van het gebied blijft behouden.
 4. Omdat de activiteiten in het gebied enige tijd stil komen te liggen zullen de bouwketen worden verwijderd.
 5. Met name het oostelijk deel van het plangebied zal nog worden geschoond, want op dit moment liggen daar nog diverse hopen puin en afval; dit is weliswaar een mooi maar geen veilig speelterrein voor de kinderen uit de buurt.
 6. De bedoeling is dat er op korte termijn een aantal stapels snoeihout in het gebied worden geplaatst om toevlucht te bieden aan kleine dieren. We hebben hierbij aangedrongen op snelle actie.
 7. Twee gebieden (veertien kavels) aan de Klingelbeekseweg, aan weerszijden van de nieuwe tandartspraktijk (boerderij) zullen worden ontwikkeld door projectontwikkelaar Nieuwenhuis. Deze partij zal binnenkort een informatiebijeenkomst organiseren, en is al in de fase van verkoopvoorbereiding. Zij zijn wat betreft de nutsvoorzieningen niet afhankelijk van het bouwrijp maken van het gehele plangebied en zouden daardoor wellicht eerder kunnen gaan bouwen. De betreffende gebiedjes maken echter wel integraal deel uit van het totale plan en daarom zal de ontwikkeling ervan moeten wachten op goedkeuring van het definitieve bestemmingsplan.
 8. De Geitenwei en de speeltoestellen kunnen nog niet worden verplaatst zolang het NGE onderzoek niet verder gaat.
 9. Het bestemmingsplan is door de ambtelijke organisatie aangeboden aan het College van B&W. Dit zal binnenkort besluiten om het plan vrij te geven voor inspraak, waarna belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen.
 10. De verbindingsweg en het Woon-zorgomplex zijn integraal onderdeel van het bestemmingsplan.
 11. De gemeente verwacht nog voor Kerst een nieuwsbrief uit te geven waar verder wordt ingegaan op de huidige situatie van het plangebied en het bestemmingsplan.
 12. Een aantal zaken die wij hebben aangegeven zal nog worden gecheckt; daar wordt later op terug gekomen.

Medio januari 2010 zal het volgende reguliere overleg met de gemeente plaatsvinden. Tussendoor bestaat er ad hoc telefonisch en e-mail contact.