Van de voorzitter

U heeft het natuurlijk gezien de afgelopen week: we hadden gehoopt dat het (nog) niet zover zou komen, maar de eerste echt concrete acties in het kader van het gemeentelijke nieuwbouwproject Hoogstede Klingelbeek hebben nu toch plaatsgevonden.
Hoewel we als bestuur van de buurtvereniging steeds het traject van de participatie hebben gevolgd en dus op zichzelf het proces begrijpen dat tot de huidige situatie heeft geleid, doet het resultaat van de groenverwijdering in onze wijk toch pijn.

Het heeft zeker niet aan de inzet van diverse buurtbewoners gelegen, die zich tot het laatst toe hebben beijverd om zoveel mogelijk flora en fauna te behouden. Onze buurt kan trots zijn op alle betrokkenheid, saamhorigheid en actiebereidheid!
Het bestuur heeft gemeend dat het nu een goed moment is om met de buurt in contact te treden over de periode die nu voor ons ligt.
 

Contacten met de gemeente
Op dit moment worden de contacten met de gemeente inzake de activiteiten in de wijk onderhouden door het bestuur. We hebben inmiddels de nieuwe projectleider Theunis Kalsbeek ontmoet en onze indruk is dat er met hem goed en constructief te overleggen valt. Hij heeft de afgelopen dagen in ieder geval aangetoond snel te kunnen reageren op vragen en opmerkingen van onze kant en hij is ook ontvankelijk voor de emoties en kritische geluiden die in onze wijk leven.
Ook de Groengroep heeft inmiddels contacten met Kalsbeek gelegd. Het is goed om in dit soort situaties korte communicatielijnen te hebben en Kalsbeek lijkt daar zijn bijdrage aan te willen leveren.

Andere fase
Het nieuwbouwproject Hoogstede Klingelbeek is nu duidelijk in een andere fase beland. Het traject van participatie, waarmee we als wijk in staat zijn geweest de plannen van de gemeente substantieel te beïnvloeden, en waardoor het voor onze wijk een heel stuk acceptabeler is geworden om de nieuwe bebouwing en de toekomstige bewoners daarvan in onze wijk op te nemen, is afgesloten.

We zitten nu in de fase waarin we erop moeten gaan toezien dat dit zorgvuldig stand gekomen participatieresultaat conform de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd. En daar waar zaken nog nader moeten worden uitgewerkt, moeten de belangen van de buurttot op zorgvuldige wijze worden behartigd.

Kennisoverdracht
In de tussenfase waarin we ons nu bevinden, tussen de ontbinding van de Werkgroep Nieuwbouw en de te verwachten installatie van de Werkgroep Borging Participatieresultaat, treedt het bestuur op als interim-overlegorgaan. Inmiddels heeft er een briefing plaatsgevonden waarin enkele leden van de Werkgroep Nieuwbouw hun kennis en documentatie vanuit het gehele participatieproces hebben overgedragen aan het bestuur. Deze werkgroepleden zijn en blijven beschikbaar om als geweten en vraagbaak te dienen, niet alleen voor het bestuur maar ook straks voor de nieuwe werkgroep.

Actuele onderwerpen

 • De Geitenwei en bijbehorende speeltuin moeten tijdelijk verplaatst worden om ook op die plaats explosieven- en archeologisch onderzoek te kunnen doen. Hierover wordt door de contactgroep van de Geitenwei met de gemeentelijke projectleiding gesproken.
 • De verbindingsweg wordt door de gemeente nog steeds genoemd als belangrijkste ontsluiting voor het plangebied. Toch houden wij dit heel nadrukkelijk op de agenda om te voorkomen dat deze opstelling gaat schuiven.
 • Om onderdak te bieden aan vogels en andere kleine dieren zal er tijdelijk op een aantal plaatsen snoeihout worden neergelegd.
  Deze dagen vindt opnieuw een rondgang van gemeente en wijkbewoners plaats in het gebied om exact te bepalen welke bomen kapvergunningsplichtig zijn.
 • Op dit moment is er nog geen contract tussen de gemeente en één of meer projectontwikkelaars voor de ontwikkeling van de woningbouw in het plangebied. Wel weten we dat het project hoge prioriteit heeft bij de gemeente omdat er veel belangstelling bij potentiële kopers bestaat.
 • Ons is door de gemeente verzekerd dat het gebied pas bouwrijp gemaakt wordt als er tenminste één contract met een projectontwikkelaar is getekend.

Nieuwe werkgroep
Hoewel we in het voorjaar de Werkgroep Nieuwbouw ontbonden hebben omdat er een duidelijk eindresultaat lag in de vorm van het zogenaamde participatieresultaat is het werk voor de wijk overduidelijk niet klaar! De zichtbare resultaten van de afgelopen dagen en weken geven duidelijk aan dat er behoefte bestaat aan een groep betrokken buurtbewoners die de activiteiten van de gemeente de komende tijd van nabij gaat volgen.
In mei van dit jaar hebben we een wijkraadpleging gehouden over de instelling van een nieuwe werkgroep met een nieuw mandaat. U heeft daar duidelijk positief op gereageerd: u wilt in meerderheid dat er inderdaad een nieuwe werkgroep wordt geïnstalleerd die met het voorgestelde mandaat wordt belast.

Echter, tot op heden heeft zich nog niemand spontaan gemeld die zitting wil nemen in deze werkgroep. Uiteraard stelt ons dat enigszins teleur, maar we hopen nu met deze herhaalde oproep toch voldoende buurtgenoten bereid te vinden zich te willen inzetten voor deze - in onze overtuiging - noodzakelijke taak. De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben dat eens te meer aangetoond. Het bestuur probeert die taak op dit moment zo goed mogelijk in te vullen, maar u zult begrijpen dat dit niet eenvoudig is. Het vereist, evenals destijds de Werkgroep Nieuwbouw, specialistische toewijding en aandacht.

Het mandaat van de Werkgroep Borging Participatieresultaat

 1. Uitgangspunt voor de Werkgroep Borging Participatieresultaat is het bestaande participatieresultaat;
 2. De Werkgroep is aanspreekpunt voor de buurt en de gemeente om buurtbelangen op tafel te krijgen en op de agenda te zetten bij reguliere overleggen met gemeente en projectontwikkelaar(s);
 3. De Werkgroep toetst de juiste uitvoering van de nota van randvoorwaarden, het inrichtingsplan en de gebiedsvisie
 4. De Werkgroep zal dienen te zorgen voor afronding van ondermeer de volgende lopende zaken:
  • Optimalisatie groen, in overleg met onder andere de Groengroep
  • Ruimte ter ondersteuning van de buitenactiviteiten rondom de Geitenwei
  • Samenhang van centrale wijkactiviteiten ('buurtwerk') in de richting van de wijkmanager
  • Inrichting van de volkstuinen.

Oproep

Het is erg belangrijk dat een aantal mensen zich nu zou willen inzetten voor de begeleiding van het vervolgtraject van de ontwikkelplannen van onze fantastische buurt. We hebben gezien hoe makkelijk het mis kan gaan. Er gaat tijd en energie in zitten, maar het is het alleszins waard. Op dit moment doet het bestuur het 'erbij', maar dat is geen ideale situatie. Er is veel te doen en onze buurt is er gewoon veel te belangrijk voor!

Voelt u zich dus aangesproken en kunt u zich vinden in het hierboven genoemde mandaat, dan vragen wij u zich te melden! Neemt u daartoe vóór 8 november contact op met een van de bestuursleden van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek. Hoe meer mensen zich willen inzetten voor een zorgvuldige afwerking, hoe beter!


Vervolg
Wanneer zich voldoende leden voor de nieuwe werkgroep hebben gemeld zal het bestuur zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering bijeen roepen waarin de Werkgroep Borging Participatieresultaat zal worden geïnstalleerd.

Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek