Arnhem, 10 juni 2009
Geachte buurtgenoten,
Met de brief van 15 mei jl. nodigden wij u uit deel te nemen aan een stemming met betrekking tot de instelling van een nieuwe Werkgroep Borging Participatieresultaat en het mandaat waarmee deze Werkgroep, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Buurtvereniging, aan het werk gaat.

De termijn voor het inleveren van de antwoordstroken is inmiddels voorbij en daarom kan het bestuur u nu verslag doen van de uitkomst van de stemming en het vervolgtraject.
De raadpleging heeft bij een aantal buurtbewoners de nodige emoties losgemaakt. Dat is begrijpelijk aangezien het onderwerp de toekomst van onze directe leefomgeving betreft. Bezien over het hele plangebied is er in het participatieproces met de Gemeente veel bereikt. Tegelijkertijd is het inherent aan een participatieproces, waarbij gestreefd wordt naar het meest optimale resultaat voor de wijk in zijn geheel, dat er op onderdelen concessies moeten worden gedaan.
Het bestuur van de Buurtvereniging heeft begrip voor de emoties en individuele bezwaren en respecteert uiteraard individuele keuzes van buurtbewoners om over te gaan tot acties en bezwaarprocedures. Maar voor het bestuur is het enige logische vervolg van het participatieproces het voorstel tot instelling van een nieuwe werkgroep, die namens de buurt de gesprekspartner moet zijn voor de Gemeente en de andere instellingen om het vervolg van het proces zo goed mogelijk te begeleiden, te bewaken en te toetsen aan de relevante nota's.

De uitslag            
In totaal zijn er 56 stemmen uitgebracht.
 • Er zijn 35 antwoordstroken ingeleverd waarop is aangegeven dat men het eens is met de instelling van de nieuwe werkgroep en eveneens met het voorgestelde mandaat.
 • Er zijn 15 antwoordstroken ingeleverd waarop is aangegeven dat men het niet eens is met de instelling van de nieuwe werkgroep en evenmin met het voorgestelde mandaat.
 • Er zijn 4 antwoordstroken ingeleverd waarop is aangegeven dat men het eens is met de instelling van de nieuwe werkgroep maar niet met het voorgestelde mandaat.
 • Er zijn 2 blanco antwoordstroken ingeleverd.
De uitslag geeft aan dat een duidelijke meerderheid van de buurtbewoners het instellen van de nieuwe werkgroep, alsmede het voorgestelde mandaat, onderschrijft.

De bezwaren
Een aantal buurtbewoners heeft door middel van de antwoordstroken of per brief kenbaar gemaakt bepaalde bezwaren te hebben tegen de gang van zaken rondom deze raadpleging, de instelling van de nieuwe werkgroep en/of het nieuwe mandaat. Middels deze brief wil het bestuur graag reageren op deze bezwaren,
 • Bezwaar. De raadpleging/stemming is niet volgens de statuten van de Buurtvereniging.
  Reactie bestuur. Het is juist dat de door ons gekozen vorm van stemmen niet in de statuten staat
  omschreven. Volgens de statuten is het bestuur echter belast met het besturen van de vereniging
  en in die hoedanigheid heeft het bestuur de vrijheid zelf de procedures te kiezen om, zoals in dit
  geval, op een zo representatief mogelijke manier de hele buurt te raadplegen over de instelling
  van een nieuwe werkgroep.
 • Bezwaar. Niet ingeleverde antwoordstroken worden als voorstemmen geteld. Ook dit zou niet
  conform de statuten zijn.
  Reactie bestuur. Aangezien deze schriftelijke raadpleging niet in de statuten beschreven staat, is
  er ook geen verwijzing daarnaar mogelijk, voor wat het verloop van zo'n raadpleging betreft. De
  statuten geven slechts aan dat bij een stemming in de ALV blanco stemmen worden beschouwd
  als niet te zijn uitgebracht. Het bestuur heeft voor het mechanisme van niet-stemmen =
  voorstemmen gekozen om iedere buurtbewoner maximaal uit te nodigen om aan de stemming
  mee te doen. We hebben dit ook duidelijk in de brief aangegeven. Omdat verschillende
  buurtbewoners zich echter aan dit mechanisme gestoord hebben, heeft het bestuur besloten de
  niet-ingeleverde antwoordstroken niet als voorstem mee te tellen.
 • Bezwaar. De buurtraadpleging is niet alleen uitgevoerd onder de leden van de Buurtvereniging,
  maar ook onder de niet-leden. Deze groep heeft geen stemrecht.
  Reactie bestuur. Het bestuur heeft heel bewust gekozen voor een raadpleging onder alle
  buurtbewoners en niet alleen de leden, omdat we bij de begeleiding van de ontwikkeling van het
  plangebied Hoogstede Klingelbeek willen optreden namens de hele buurt en niet alleen namens
  de leden van de Buurtvereniging. Deze benadering is door de Werkgroep in de afgelopen tijd ook
  steeds gekozen.
 • Bezwaar. Omdat het participatieresultaat op onderdelen strijdig is met de Nota van
  Randvoorwaarden, dient niet het participatieresultaat maar genoemde Nota als uitgangspunt voor
  de nieuwe werkgroep te worden gekozen.
  Reactie bestuur. Het participatieresultaat dat voorligt is het product van het proces dat de
  Werkgroep Nieuwbouw de afgelopen jaren namens de buurt met de Gemeente, architecten en
  andere betrokkenen heeft doorlopen. Bij dat proces zijn de Nota van Randvoorwaarden, de
  Gebiedsvisie en het Inrichtingsplan steeds de belangrijkste gebiedsspecifieke documenten
  geweest, uiteraard naast relevante wet- & regelgeving. Het kan niet anders dan dat dit
  participatieresultaat het uitgangspunt moet zijn voor de opvolgende werkgroep. Maar ook voor die
  nieuwe werkgroep zijn de genoemde documenten relevant. Daarom is toetsing aan deze
  documenten expliciet opgenomen in het nieuwe mandaat.
 • Bezwaar. In de brief had een verwijzing moeten staan naar waar de relevante teksten te zien zijn.
  Reactie bestuur. Inderdaad stond die verwijzing er niet in. Op de website van de buurtvereniging
  staan echter al lange tijd links naar de betreffende gemeentelijke nota's, alsmede het verslag van
  de ALV. Dit werd, wellicht ten onrechte, bekend verondersteld.
Een aanvulling
Op één antwoordstrook werd de suggestie gedaan om de nieuwe werkgroep ook aandacht te laten besteden aan het lawaai tijdens de bouwactiviteiten. Dit lijkt het bestuur een nuttige aanvulling en zal dan ook zeker aan de nieuwe werkgroep worden meegegeven. En uiteraard zal de werkgroep zich ook inspannen om zaken die in het participatieproces tot nu toe te weinig uit de verf zijn gekomen, alsnog de juiste aandacht te geven.

Het vervolg
Zoals aangegeven in de vorige brief zal het bestuur, nu een meerderheid zich heeft uitgesproken voor de instelling van de nieuwe werkgroep en het voorgestelde mandaat, een ALV uitschrijven waarin de Werkgroep Borging Participatieresultaat zal worden geïnstalleerd alsmede het mandaat bekrachtigd.

Tot nu toe hebben zich drie buurtbewoners aangemeld voor de nieuwe werkgroep, een vierde aspirant-lid heeft zich onlangs teruggetrokken. Drie leden is helaas te weinig om op een zinvolle manier aan het werk te gaan, daarvoor is er simpelweg te veel te doen. Het bestuur zal zich de komende tijd inspannen om de nieuwe werkgroep zo spoedig mogelijk op de juiste sterkte te krijgen, en streeft hierbij naar tenminste zeven leden. Wanneer dit gerealiseerd is zal de ALV bijeen worden geroepen. De verwachting is dat dit kort na de zomerperiode het geval zal zijn. In de tussentijd zal het bestuur de contacten met de Gemeente onderhouden, zo nodig ondersteund door leden van de voormalige Werkgroep Nieuwbouw.

Wanneer de nieuwe werkgroep is geïnstalleerd zal een grondige overdracht plaatsvinden van alle relevante kennis en documentatie van de Werkgroep Nieuwbouw naar de Werkgroep Borging Participatieresultaat. Dit zal onder andere worden bewerkstelligd doordat een aantal leden zal overstappen van de oude naar de nieuwe werkgroep.

Aanmelding
Bent u geïnteresseerd in deelname aan de nieuwe werkgroep, meldt u zich dan bij één van de bestuursleden. Hoe eerder de groep op sterkte is, hoe sneller deze aan het werk kan!
Wij hopen u hiermee duidelijk en volledig hebben geïnformeerd en danken u voor uw betrokkenheid bij de buurt en hetgeen daarin gebeurt!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek.