Bestemmingsplan Hoogstede KlingelbeekArnhem, 24-11-2010.

Geachte leden van de raad(scommissie). 

Op 22 november vond de derde informatieve behandeling plaats van het Bestemmingsplan Klingelbeek/Hoogstede (na eerdere behandeling op 28 juni en 13 september jl.).
Al deze keren werd duidelijk dat de bezwaren vanuit de buurt zich concentreren op de in het bestemmingsplan toegestane bouwhoogte, zijnde 12 meter (plus 10% vrijstelling = 13.20 m).

De buurt voelt zich door deze hoogte overvallen en wil de feiten nog eens aan u presenteren.

  • Tijdens het participatieproces is gewerkt met referentiebeelden die allen nooit (*) meer dan maximaal drie lagen hebben laten zien. Dit betekent een nok op max. 9 meter.
  • De gemeente heeft de buurt tijdens het proces er nooit op gewezen dat een bepaalde kavelbreedte consequenties zou hebben voor de nokhoogte. Die afweging hebben buurtbewoners dan ook nooit kunnen maken.
  • Nooit heeft de gemeente het tijdens het proces over nokhoogtes van 12 meter gehad.
  • In de door het College vastgestelde Nota van Randvoorwaarden (met instemming van de raad(scommissie)) wordt juist uitgesproken dat de "stedenbouwkundige invulling (nieuwbouw) dient te passen binnen de structuur en de sfeer van de wijk Hoogstede/ Klingelbeek". De buurt kent nergens een nok van 12 meter, wél van 9 of 10 meter.
  • Op basis hiervan is er voor de buurt nooit aanleiding geweest om de nokhoogte aan de orde te stellen, ook omdat de referentiebeelden precies weergaven wat de buurt wilde.
  • De nokhoogte van 12 m duikt voor het eerst op bij de juridische vertaling van het plan tot een bestemmingsplan (daarmee ligt de discussie meteen op het bord van de Raad).
  • De gehele buurt voelt zich door de hoogte overvallen en daardoor onheus behandeld. Het feit dat dit voor de hele buurt geldt, moet alleen al te denken geven.
  • Participeren van gemeente met een buurt draait om het opbouwen van vertrouwen. Als de 12 m. overeind blijft, verdwijnt dat moeizaam opgebouwde vertrouwen in één klap.
  • In een participatieproces dat zo intensief is geweest en waarin zoveel bereikt is (iedereen in de buurt is het er over eens dat dit plan kwalitatief veel beter is dan alle voorgaande plannen en dat dit een resultaat is van de kritische samenwerking tussen gemeente en buurt, waarvoor lof!), wordt de bouwhoogte nu ervaren als het bekende konijn uit de hoge hoed. Dat wekt niet alleen weerstand maar doet ook geen recht aan het hele voorgaande proces. Dit proces verdient het niet om hiermee te eindigen.

De buurt gaat ervan uit dat de gemeente de gevolgen ook niet eerder overzien heeft (en dat de commotie haar nu ook overkomt) maar vindt gelijkertijd dat zij niet met de consequenties van de (kennelijke) miscommunicatie mag blijven zitten. Juist omdat de 'hoogte-interpretatie' niet een zaak is van een beperkte groep uit de wijk maar door de hele buurt op dezelfde wijze is beleefd. De handtekeningen tonen dat aan. Óók de buurt wil eindelijk een besluit maar dan wel over een plan dat overeenkomt met de referentiebeelden (waar dienden die anders voor?).
De buurtvereniging en alle individuele ondertekenaars van deze brief roepen u als raadslid daarom met kracht op om het bestemmingsplan zodanig vast te stellen dat de nokhoogte teruggebracht wordt naar 9 meter (met ontheffingsbevoegdheid van B&Wvan 10%), met behoud van de huidige verkaveling. Daarmee wordt recht gedaan aan het doorlopen proces en de verwachtingen die bij alle ondertekenaars én de buurtvereniging gewekt zijn.

* Op (letterlijk) één uitzondering na, van een woning van €650.000, - welke als sfeerbeeld diende.