Begin april 2010 heeft de  wijkschouw in de wijk Hoogstede/Klingelbeek plaatsgevonden. Voor de aanwezige functionarissen en leden van de wijkvereniging was het een hele uitzoekklus gezien de vele reacties. Het heeft dan ook even geduurd voor onze mensen op alle verander- en verbeterpunten hun reactie konden geven.

Verkeer

 • Geluidshinder/verkeerssnelheden Utrechtseweg:
  De gemeente Arnhem heeft een actuele kaart met de gemiddelde snelheden, waaruit blijkt dat op een kort wegvak voor verkeer richting Oosterbeek gemiddeld iets te had wordt gereden. Dit is een acceptabel beeld voor een verkeersader in Arnhem en geen aanleiding om maatregelen te treffen. Binnenkort komt er bij de vernieuwing van het asfalt een dubbele vrij gesloten asmarkering. Inhalen mag dan nog wel. In afwachting van de resulaten worden er voorlopig geen inhaal verbodsborden geplaatst.
  Er kan wel met regelmaat opzichtig gecontroleerd worden door de politie. Het plaatsen van flitspalen is een zaak van het Openbaar Ministerie: de gemeente participeert in een handhavingsoverleg met meerdere partijen.
 • De rotonde Utrechtseweg/ KEMA hoort niet bij derenovatie. In het groot onderhoud is in principe alleen de hoofdrijbaan opgenomen. De losse band/betonrand wordt opgeknapt.
 • Hoek Utrechtseweg/Rosandelaan: de afdeling Verkeer onderneemt actie omdat de kruising verkeerstechnisch onvolledig is,  de voorrangsmarkering ontbreekt waardoor auto’s voor het stoppen geen geleiding hebben. De draai vanuit de Rosandelaan richting centrum is voor een gemiddeld voertuig goed te nemen.
 • De verkeersafwikkeling op de kruisingen Utrechtseweg met de Hulkesteinseweg, Oranjestraat en Onderlang is één verkeersregelprogramma en zeer complex. Ook bij de aanstonds te vervangen regelautomaat zal geen extra tijd voor de overstekende voetgangers en fietser gevonden kunnen worden.
 • De suggestie op de Utrechtseweg meer geleiders te maken waar men veiliger kan oversteken is gegrond, maar de mogelijkheid is er niet: er is geen ruimte en er zijn geen middelen.
  Aan de lange oversteektijd fietspad Utrechtseweg richting Rosandelaan zullen fietsers ook in de nieuwe verkeersregeling moeten toegeven als het druk is of als er een bus aankomt. Bij de Hulkesteinseweg komt een bord “fietsers rechtaf vrij”.
 • De suggestie om het fietspad Utrechtseweg te verhogen is ook bij groot onderhoud aan het asfalt niet haalbaar. Het is ruimtelijk moeilijk inpasbaar en de middelen hiervoor ontbreken.
 • Foutief geparkeerde auto’s op de ventweg naast de Utrechtsestraat: het verzoek voor een kruismarkering bij een inrit kan helaas niet gehonoreerd worden. Dit is overbodig en geeft een lage beeldkwaliteit. Weliswaar is handhaving relevant, omdat het hier heel vaak om dezelfde blokkerende voertuigen gaat. U kunt direct met de politie bellen: 3775 911.
 • De verkeerssituatie aan de “korte” Klingelbeek is bij de gemeente bekend en zal in de toekomst tot een onderhoudmaatregel leiden.
 • Vrachtverkeer/voorrangssituatie Hoogstedelaan: onduidelijk is of navigatiesystemenen hier een verband mee hebben. Er wordt geen extra bebording toegevoegd. Met betrekking tot de kruising Hoogstedelaan/weggetje van Woomkamp Ook is het onwenselijk om in een verblijfsgebied voorrangsregelingen toe te passen. Het is overigens duidelijk dat hier sprake is van een kruising, zeker ook door de witte punaise in de weg en de borden. Hier is geen maatregel nodig.

Defensiehaven
Het (kostbare) verzoek voor verbetering van het fiets/wandelpad naar de haven wordt door de wijkvereniging opgenomen als wijkspeerpunt.
Het pad naar de boten is eigendom van de gemeente Arnhem. De afvoerpijp/overstort van het riool halverwege  het pad is bekeken. De gemeente was hiervan al op de hoogte en dit wordt nogmaals onder de aandacht gebracht van de bewuste functionaris.
De politie meldt dat de ingang van pad officieel geen inrit is, maar dat in de huidige situatie wordt gedoogd dat auto’s via deze inrit naar de haven rijden. Overigens liggen de boten daar niet illegaal. De tuintjes bij de boten zijn door de gemeente Arnhem aan de bewoners verhuurd. De status van het pad en de grootte van de tuintjes met betrekking tot de toeeigening wordt nogmaals door de dienst SB opgenomen.

Overig

 • Op de Klingelbeekseweg is het bord “hondenpoep” al verplaats naar het nieuw voetbalveldje;
 • De toegangen tot het uitloopgebied blijven open. In de linkerhoek wordt opnieuw groen ingeplant. Er wordt bezien of bij de toegangen bij het hondenuitlaatveld klaphekken en/of boomstammen kunnen worden geplaatst;
 • Er staan inmiddels banken en afvalbakken, er wordt gekeken of de bank omgedraaid kan worden, dus geen uitzicht op de hondenuitlaatplaats maar precies andersom over het veld;
 • De paddenpoel is beslist géén zwemplek voor honden. Zowel de poel als het uitloopgebied worden door de gemeente onderhouden. Er wordt een bord geplaatst “Pas op, paddentrek!”
 • Op de Hoogstedelaan ter hoogte van nr. 51 wordt een nieuwe boom ingeplant. De plantsoenen voor de huisnummers 1 t/m 25 worden opgerooid en opnieuw ingeplant in het kader van de uniformiteit. Dit wordt uiteraard met de bewoners gecommuniceerd.
  Ook ter hoogte van nr 43/45 wordt uniformiteit voor de boomspiegels aangebracht.