wbp-arnhemLees hier weer het verslag van het gesprek dat de WBP elke maand heeft met de gemeentelijk projectleider nieuwbouw.

WBP – Theunis Kalsbeek

Overleg 16 januari 2013

Aanwezig
Theunis Kalsbeek (projectleider gemeente Arnhem)
Remy ten Hoedt (WBP)
Ruud Kortland (WBP)
Meindert Rudolphi (WBP)
Ellis Withagen (WBP + verslaglegging)

Afwezig: Leo Kaufman (WBP)

Lokatiebezoek volkstuinen 8 januari 2013
Kalsbeek en de ontwerper van de gemeente hebben overleg gehad met vertegenwoordigers van de volkstuinengroep en de lokatie bekeken.
Dit bezoek is positief verlopen. De ontwerper gaat een eerste ontwerp voor de inrichting maken dat vervolgens wordt voorgelegd aan de volkstuinengroep.

Kapaanvraag twee bomen Hoogstedehof
Deze kapaanvraag is inmiddels verleend. Eén boom zal op een andere lokatie gecompenseerd worden.

Verbindingsweg
De verbindingsweg is inmiddels gesloten met hekken. Trebbe heeft een sleutel om het bouwverkeer dat bestemd is voor de bouwwerkzaamheden bij het voormalige Fraterhuis door te laten. Natuurlijk wordt het laatste stukje van de weg wel gebruikt door verkeer afkomstig van het bedrijventerrein.

Aansluiting verbindingsweg en Hoogstedelaan
Verkeer vanuit de Hoogstedelaan heeft slecht zicht op het verkeer dat afkomstig is vanuit de verbindingsweg. Kalsbeek heeft aan de afd. Verkeer van de gemeente gevraagd deze situatie te bekijken. Hun antwoord was dat de huidige situatie overeenkomstig de wensen van de buurt gerealiseerd is. Kalsbeek zal de afd. Verkeer nog een keer laten kijken naar verkeersremmende maatregelen en / of duidelijke bebording. Ook een spiegel zou de sittuatie kunnen verbeteren.

Weggetje van Kromkamp
Uitvoering is incl. verbreding met blokken en aanpassing verkeersdrempel gereed. Alle werkzaamheden van de fa. Remmits (voor het bouwrijp maken) zijn hiermee afgerond.

Handhaven huidige lokatie geitenwei
In het bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek ligt de (verplaatste) geitenwei binnen de bestemming "Groen-Park". De nieuwe (definitieve) plek voor de geitenwei is geregeld door een functieaanduiding 'kinderboerderij' binnen de bestemming "Groen-Park". Daarbinnen is een kinderboerderij toegestaan en mag een afrastering komen en een berging van 3 meter hoog. Daarbuiten zijn de gronden bestemd voor park- en groenvoorzieningen en mag er niets worden gebouwd.

Op de plek waar nu dus de geitenwei ligt is dit in strijd met het bestemmingsplan.
Als de geitenwei op de huidige plek moet blijven liggen, is er sprake van strijdig gebruik van de gronden.

Om dit toch op deze plek mogelijk te maken is een omgevingvergunningen met een grote planologische afwijkingsprocedure nodig (de oude artikel 19 lid 1 vrijstelling) + een ruimtelijke onderbouwing,
óf een herziening van het bestemmingsplan.

De WBP gaat onderzoeken wat deze twee opties betekenen, wat de consequenties zijn en wat ervoor nodig is. Vervolgens wordt voor een aanpak gekozen.

Verkoop woningen Hoogstedehof
Er zijn op dit moment 7 woningen verkocht. De start van de bouw wacht echter op de uitkomst van de bezwaarprocedure die loopt tegen de omgevingsvergunning van ontwikkelaar Hendriks.

Bouw Nieuwenhuis aan de Klingelbeekseweg
Begin januari worden de bouwactiviteiten voor de bouw van vier woningen opgestart. In opdracht van Nieuwenhuis zal een aannemer begin januari starten met grondwerk e.d.

Archeologisch onderzoek
Het eindrapport is verschenen; Kalsbeek zal ons dat toesturen.

Volgende bijeenkomst: 20 februari
Voor deze bijeenkomst zal ook ontwikkelaar Hendriks worden uitgenodigd. Als deze binnen afzienbare tijd gaat starten met bouwactiviteiten is het belangrijk te overleggen over allerlei praktische zaken.