wbp-arnhemDe Werkgroep Borging Participatieresultaat heeft weer regulier overleg met de gemeente gehad over de bouwwerkzaamheden in onze buurt, de inrichting van het openbaar gebied en wat andere zaken.

Aanwezig: Leo Kaufman, Ruud Kortland, Remy ten Hoedt en Ellis Withagen (verslaglegging) namens de WBP en Theunis Kalsbeek namens de gemeente Arnhem

Afwezig: Meindert Rudolphi

 • Nieuwe bouwwerkzaamheden
  • Hendriks is deze week gestart met de bouw (grondwerkzaamheden) van 16 woningen, verspreid in het gebied. Met name in het Maïsveld, maar ook nog één in het Hoogstedehof.
  • Hendriks wil nog voor het eind van het jaar een omgevingsvergunning (de oude bouwvergunning) aanvragen voor het appartementencomplex in het Maïsveld, ten zuiden van de zorgappartementen Klingelpoort.
 • Inrichting van het openbaar gebied
  • De verhardingen van de zijweg bij de parkappartementen (Hoogstedehof) zijn gereed.
  • Aan de voorkant van de parkappartementen staat een te handhaven boom, op openbaar gebied. Deze mag niet gekapt worden maar zal wel vrij sterk gesnoeid worden aan de achterzijde.
  • De extra ‘koffer’ voor de waterberging in het Hoogstedehof zal voor de kerst aangelegd worden.
  • De inrichting van de Holle weg is gereed.
  • Het pad over het centrale gebied is in uitvoering genomen.
  • De toegang tot de wijngaard moet nog aangelegd worden.
 • Wateroverlast
  De wijk Hoogstede-Klingelbeek is aangemeld voor het Actieplan Wateroverlast Gemeente Arnhem. Dit voorstel is naar het bestuur van de Buurtvereniging gestuurd; zij buigen zich daarover. Waarschijnlijk zal een buurtonderzoek (enquête) gehouden worden door de Buurtvereniging.
 • Verkeerssituatie hoek Klingelbeekseweg en De Schutterij
  Er bestaat nog steeds discussie over de situatie op dit punt. Met name overstekende fietsers ervaren deze als gevaarlijk en een aantal van hen heeft serieus geklaagd. Er wordt nu door de gemeente een adviesbureau ingeschakeld om de situatie te beoordelen. Hierbij worden buurtbewoners betrokken, incl. de Buurtvereniging.
 • Verkeerssituatie hoek Hoogstedelaan en De Schutterij
  Ook hier bestaan nog steeds klachten over de onoverzichtelijkheid en hardrijdende automobilisten, ondanks het plaatsen van een bord door de gemeente. Kalsbeek zegt toe het nogmaals aan te kaarten bij de afd. Verkeer van de gemeente.
 • Inrichting De Haspel
  Deze wordt als sluipweg gebruikt en er wordt vrij hard gereden. De definitieve inrichting moet nog plaatsvinden. Er wordt op de weg een paal aan weerszijden van het Maisveld geplaatst en dan is de Haspel alleen nog toegankelijk voor langzaam- en voor bestemmingsverkeer. Daarvoor is echter een verkeersbesluit nodig. De procedure daarvoor is wel opgestart. Kalsbeek zal de stand van zaken checken.
 • Inrichting pluktuin en speeltuin
  Via Remy zijn twee werkgroepen opgericht met buurtbewoners die zich daarmee bezig gaan houden in overleg met de gemeente. Het gaat om de pluktuin tussen Hoogstedehof en achtertuinen Korte Klingelbeek en de speeltuin bij de geitenwei. Het overleg met de gemeente zal opgestart worden.
 • Inrichting speelplaats tussen Maïsveld en achtertuinen Hoogstedelaan nr. 43-61
  De inrichting van deze plek hoeft niet te wachten op de bouw van de huizen in het Maïsveld op dit punt (waar overigens nog niets over bekend is). Remy neemt dit op met de werkgroep van de speeltuin bij de geitenwei. Ellis checkt bij de aanwonende Hoogstedelaan of ze hierbij betrokken willen zijn.
 • Buurtsteunpunt
  Er komt binnenkort een overleg tussen het bestuur van de Buurtvereniging en de werkgroep buurtsteunpunt. De WBP wacht het resultaat af.
 • Pad tussen Hoogstedelaan nr. 27-33 en Maïsveld
  Dit pad is openbaar gebied. Er is een behoorlijk hoogteverschil tussen dit pad en de achtertuinen van de huizen op het Maïsveld. Bij een aantal nieuwe woningen is het talud afgegraven en om het ontstane hoogteverschil op te lossen zal er een keerwandconstructie worden geplaatst. Hiervoor is echter op een aantal plekken een omgevingsvergunning nodig. In het kader van deze werkzaamheden is door een aantal bewoners van de Hoogstedelaan een handhavingsverzoek ingediend. De rand ter plaatse van het ontstane hoogteverschil bestaat nu uit vrij losse grond waarbij misschien een risico bestaat dat het pad verzakt. Omdat er al een handhavingsverzoek loopt is het advies van Kalsbeek aan de bewoners van Hoogstedelaan om ook hiervoor een handhavingsverzoek bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) te doen om maatregelen te treffen zodat pad niet zal verzakken. Ook Kalsbeek zal contact opnemen met de ODRA om dit aan te geven.

Volgende overleg: 28 januari 2015, 20.00 uur, Klingelpoort