1925 - Utrechtseweg hoek Hulkesteinseweg (rechtsonders), richting Arnhem. Links de Oranjestraat met de tramhalte. Op het ronde bordje rechts van het midden staat: "Maximum snelheid motervoertuigen 30 KM per uur". [Bron: Gelders archief, 1501-04 - 15620]


1925 - Utrechtseweg hoek Hulkesteinseweg, hier links. [Bron: Gelders archief, 1501-04 - 15625]


1925 - Het landgoed Den Brink stond op de plaats van de huidige vijver voorbij de ingang op het tegenwoordig KEMA terrein. Op 20 oktober 1927 werd de K.E.M.A. opgericht. In 1931 werd het landgoed voor een deel door haar aangekocht en begon zij er haar laboratoria en kantoren te bouwen. Kort voor de oorlog kwam ook de rest van het landgoed in het bezit van de K.E.M.A.


1925-1935 - Casa Blanca op de hoek van de Utrechtseweg en de Diependalseweg. Bouwjaar 1868. [Bron: Gelders archief, 1501-04 - 15594]
‘Casa Blanca’ geheten, werd in 1868 opgetrokken aan de Utrechtseweg in Arnhem.

Het perceel behorende bij de villa was oorspronkelijk kleiner dan het huidige perceel, maar was aan de noordzijde wel langgerekter. Het perceel aan de westzijde van de villa (links) maakte deel uit van een tolweg. Het tolhuis stond op de kruising van de Utrechtseweg met de Klingelbeekseweg en de voorloper van de huidige Diependalstraat. Het is onduidelijk of de aanwezigheid van het tolhuis de reden is waarom de westgevel van de villa oorspronkelijk geheel gesloten is uitgevoerd. Het tolhuis heeft tot het begin van de twintigste eeuw op deze plek gestaan.

In 1871 en 1879 werd de villa te koop aangeboden, destijds nog bekend onder de naam ‘Casa Cara’. De woning wisselde dus geregeld van eigenaar en onderging zodoende enkele aanpassingen. In 1879 werden de paardenstallen vergroot en deze boden nu plaats aan vier paarden. Tevens verrees er een grote koetsierswoning. Volgens de verkoopadvertentie bevatte het huis ‘acht kamers, waaronder prachtige suite, volledige souterrain, dienstbodenkamers, enz.’ Het gehele perceel was ongeveer een vierde hectare groot. Rond het huis was inmiddels ook een fraaie tuin aangelegd. De villa werd o.a. bewoond door Willem van Leeuwen, directeur van de wolfabriek aan de Klingelbeekseweg.

.
1930 - Waar nu Huis en Haard zich bevindt was voorheen een landhuis, genaamd Hoogstede. Dit landgoed bestreek de hele Hoogstedelaan en op het einde stond een koetshuis, het pand op de Rosandelaan.


1930 - Kijkend in Westelijke richting. In het midden op de foto is het pand van de Utrechtseweg 177 te zien. Let op de prachtige lantaarnpaal links op de foto. [Bron: Gelders archief, 1501-04 - 15612]

HET STEENEN KRUIS

1934 - Kruisje naast Huize Hoogstede aan de Utrechtseweg.

HET STEENEN KRUIS door J. G. A. VAN HOGERLINDEN. (uit de Arnhemse Courant van 25 juli 1924)
In den tuin van de villa van mevrouw de weduwe van Embden aan den Utrechtschen weg, bijna tegen den muur van het landgoed Hoogstede staat een steenen kruis. Vroeger liep er een laan van dezen weg naar de Klingelbeek, die uitkwam bij het landgoed de Klingelbeek, thans het St Euseblusnuis — vroeger het Patershuis der Oblaten, daarvoor bewoond door de familie Loopuyt.
Dit kruis heeft eene geschiedenis; in den loop der tijden heeft het veel van weersinvloeden geleden. De begraving aan den openbaren weg toont aan, dat de persoon die hieronder ligt, te dezer plaats ook den dood gevonden had.

In het bovenste gedeelte merken.
Verder:
(....) d (....) 3 of 5 ess of eff (b?) è
b (....). r der (3) sterft
Ao 1570
dè. 24.
deceber

Dit kruis herinnert aan een legende uit de eeuw der Hervorming, die nog heden bij het volk in omloop is. Ook in het naburige klooster Mariëndaal (waaronder ook het landgoed den Brink hoorde) waren toenmaals vrijzinnige beginselen doorgedrongen.

Volgens die legende staat dat kruis daar ter gedachtenis aan een moord gepleegd aan zekeren Elbert, getrouwen knecht van een kloosterbroeder op Mariëndaal, Willem van Aller geheeten. Deze had eene zuster Maria, die zich onder het toezicht van ten tante Abdis in het Vrouwenklooster te Renkum*) bevond. Met haar broeders toestemming had zij omgang met zekeren Evangehsch gezinden jongman, Herman van Arendaal. Deze jongeling had zich onder de opstandelingen tegen Spanje begeven en had bij Heiligerlee gestreden.

Op zekeren avond nu hadden dc verliefde jongelui besloten elkander te ontmoeten op een der hofsteden van het klooster. Gedurende dit samenzijn kwam men overeen, dat Maria haren Herman zou volgen over den Rijn naar het huis Meinerswijk waar hij veilig was voor zijne bespieders. Reeds bevonden zij zich op weg toen zij onverwachts werden overvallen. Elbert wordt bij de verdediging van den vriend zijns meesters vermoord, maar het minnende paar bereikte veilig den overkant van den Rijn. Willem liet uit dankbaarheid voor den trouwen Elbert een steenen kruis mei opschrift plaatsen op de plek waar hij gevallen was.

Op den laatsten Juni 1570 werd op de St. Janspoort te Arnhem een zekeren Hendrik van Doetinchem, bouwknecht van Mariëndaal, gevangen gezet, „daar men op suspiccerde ten moord gecommitecrd te hebben aan een anderen Mariëndaalschen bouwknecht". Uit dit laatste blijkt, dat er in dat jaar wel iets gebeurd is.
*) Het klooster van Maria van Redichem.

 

[Bron: Gelders archief, 1501-04 - 15628]
1935 - Deze foto hoort weliswaar niet direct bij de Utrechtseweg, gemeente Arnhem, maar het vormt een belangrijk onderdeel. Op dit landgoed is nu het laboratorium voor Gewassenonderzoek gevestigd. Zie ook “Mariendaal”. [Bron: Gelders archief]


1935 - Spoorwegpoort bij Mariëndaal, richting Utrechtseweg. Zie ook “Mariendaal”. [Bron: Gelders archief]


1935 - Woonhuis, Utrechtseweg 296, dat er heden (2016) nog net zo bijstaat. [Bron: Gelders archief]


1938 - Tram bij het KEMA-terrein en het viaduct in de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Opname uit de film 'Oosterbeek kennen is Oosterbeek liefhebben'. [Bron: Gelders archief, 1541 - 794 ]


1940 - In de week van 18 november 1940 heeft de eerste najaarsstorm getoond, dat met zijn kracht niet te spotten valt. Vooral daken en bomen moesten het ontgelden. Bij de Oude Tol had men handen vol werk om de zware bomen te verwijderen. [Bron: Gelders archief, 1501-04 - 15635]
stormschade Utrechtseweg
[Bron: Gelders archief, 1501-04 - 15631]

Utrechtseweg
1949 - Plaatsen van palen voor de bedrading van de trolleybus (lijn 1, Oosterbeek - Velp). Rechst het KEMA-terrein. Kijkrichting is west, richting Oosterbeek. [Bron: Gelders archief]


Zie boven. Links het KEMA terrein. Kijkrichting is oost, naar Arnhem. [Bron: Gelders archief]